Høringssvar fra Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Dato: 02.05.2023

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende.

BEMERKNINGER TIL NOU 2023: 4

TID FOR HANDLING – PERSONELLET I EN BÆREKRAFTIG HELSE- OG

OMSORGSTJENESTE

En tydelig rapport.

GENERALISTER

Generalister, som kommisjonen ønsker mer av, er ikke alltid til det beste for pasienten.

LUPE mener det alltid vil være store behov for kvalifisert personale, selv etter at vi har

fått en alvorlig mangel på helsepersonell. Spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne er det særs viktig med kompetanse i tjenestene. Her foreslår LUPE at det bør bli lovpålagt at vernepleiere har en naturlig plass i disse tjenestene. Dette vil bidra til økt helsekompetanse hos nevnte gruppe.

UTDANNING

Det bør bli et større fokus på hvilke typer helsepersonell som utdannes, og det må

utdannes flere.

I samfunnet vårt vil det alltid ha stor betydning at vi klarer å utdanne, rekruttere og

beholde kvalifisert og kompetent personale til de ulike helseutfordringer som er.

BEHOV FOR HELSEHJELP

Behovet skal alltid, også i fremtiden, være grunnlaget for helsehjelp. Den enkelte

tjeneste kan være bra, men vi mangler ofte den nødvendige tverrfaglige samhandling.

BARN

Helseomsorg til barn er ikke nevnt i rapporten. Barn med utviklingshemming er en

sårbar gruppe mennesker, ofte med somatiske tilleggssykdommer. Disse barna har ofte

behov for ulike helsetilbud. Det er viktig at helsepersonell er kvalifisert, med erfaring

med barn med utviklingshemming, for eksempel vernepleiere.

BRUKERORGANISASJONENE

I kapittel 7 og 8 kan vi lese at” brukerorganisasjonene må bli flinkere til å gi

likepersonsstøtte til egne brukergrupper”. At helsevesenet må bruke pasient- og

brukerorganisasjonene mer systematisk for å gi informasjon om likepersonsstøtte til

egne pasientgrupper.

Selv om vi som organisasjon blir brukt systematisk av helsevesenet tror vi ikke dette er

en handling som vil gi noen hjelp (eller løse situasjonen) i en helse- og omsorgstjeneste

som ikke er i stand til å gi helse- eller omsorgshjelp. Men brukerorganisasjonene må bli brukt mer aktivt inn mot kommunale og statlige nivå for å kvalitetssikre tjenestetilbudene.

HELTIDSKULTUR

Det må sikres heltidsstillinger. Helsepersonell må være med å påvirke sin arbeidshverdag. I tjenestene til personer med nedsatt funksjonsevne kan det være veldig uheldig å være nødt til å forholde seg til alt for mange personer i sin hverdag. Helspersonell og andre profesjoner i tjeneste må få være med å påvirke sin egen arbeidshverdag og gis muligheten for faglig utvikling.

EFFEKTIVISERING

I tjenestene for personer med nedsatt funksjonsevne bør det ta en ny kikk på intensjonen med HVPU-reformen. Denne gruppen har mye i å bidra med ved rett oppfølging og tilrettelegging. Ved tidlig intervensjon vil man kunne finne potensiale hos den enkelte som vil bidra til mindre ressursbruk. Men man må da sette inn rett kompetanse, opplæring og tilrettelegging tidlig nok i livsløpet. Pårørende bør også brukes og ses på som en ressurs i større grad enn i dag