Høringssvar fra Kompetansesenter rus Stavanger (KORUS Stavanger)

Dato: 02.05.2023

Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Høringsuttalelse fra KORUS Stavanger er primært knyttet til refleksjoner rundt rollen til kompetansesentrene og kompetansetjenestene

KORUS Stavanger støtter kommisjonens anbefaling om å utrede hvordan kompetansesentre og kompetansetjenester kan utvikles ved at sentrene knyttes nærmere til helse- og omsorgstjenesten for å bidra til å heve kvaliteten til tjenestetilbudet i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og at dette også bør omfatte en vurdering av hvilke tjenester som bør være nasjonale og hvilke som hovedsakelig bør rettes mot lokale tjenestebehov.

En utredning bør ta utgangspunkt i en god beskrivelse av hvordan man allerede bidrar til å heve kvaliteten til tjenestetilbudene via kompetansehevende tiltak, og ikke minst hvilke roller og kunnskap de ulike kompetansesentrene- og tjenestene allerede besitter. Dette siste er noe som i vesentlig grad vil variere (f.eks forskningsbasert-, erfaringsbasert- og brukerbasert kunnskap). Vi mener også at en slik utredning bør bygge på samarbeidet som allerede er etablert mellom sentrene og tjenestene på tvers i de ulike regionene.

Når det gjelder rolleavklaringer fremover mener vi at det vil være nyttig å utrede i hvilken grad kompetansesentrene- og tjenestene bør være en leverandør av kompetanse og i hvilken grad en utviklingsaktør. Sentrene utfører for eksempel en del kompetansekartlegginger, og besitter god implementeringskompetanse, som sammen er et godt utgangspunkt for å utvikle tiltak for kommunene.

Når det gjelder de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) så viser SINTEF sin årlige rapport "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" (IS 24/8) at kommunene har god kjennskap til og i meget stor grad bruker sentrenes tilbud. Kommunene oppgir også at de i stor grad er fornøyd med samarbeidet med sentrene. Imidlertid mener vi at det kan være et utviklingspotensiale når det gjelder å avdekke behov for faglig bistand i kommunene, for å utjevne sosial ulikhet. På rusfeltet bør sentrene (i samarbeid med Statsforvaltere) i større grad få til bedre avklaringer for hvilke kommuner som har et udekket behov, ikke minst gjelder når det gjelder kompetanse og tjenestetilbudet i mindre kommuner (jf sluttevalueringen "Et tjenesteområde i utvikling" fra Fafo i 2021). Dette kan innebære at man i større grad bør henvende seg til mindre kommuner som i liten grad selv tar kontakt med sentrene.