Høringssvar fra Færder kommune

Dato: 03.05.2023

Høringssvar fra Færder kommune til NOU 23:4 Tid for handling!

Kommunedirektørens vurderinger Kommunedirektøren mener at helsepersonellkommisjonen treffer godt med sin situasjonsforståelse, og hvordan utfordringsbildet beskrives på kort og på lang sikt. Færder kommune opplever på samme måte som de fleste andre kommuner, og etter hvert også en del sykehus, betydelige rekrutteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Spesielt gjelder dette for personell med høyskole og universitetsutdannelse som vernepleiere, sykepleiere og leger.

Kommunen har satt inn omfattende tiltak, og bruker betydelige ressurser for å rekruttere nødvendig kompetanse inn i sektoren. Denne utfordringen vil bare bli større i årene som kommer, og forutsetter omstilling, prioritering og nye løsninger – det vil rett og slett ikke være mulig å finansiere- eller bemanne seg ut av dette. Kommunedirektøren er også enig med kommisjonen i at å forsøke og løse problemet med å importere arbeidskraft fra land som har større knapphet på helsepersonell enn Norge ikke er en bærekraftig strategi. Utviklingen i kommunesektoren har vært preget av en vridning fra institusjonsbasert omsorg til hjemmetjenester. Reformen Leve hele livet, som har vært et viktig retningsvalg i Færder, er et eksempel på denne utviklingen. Samtidig er det ingen tvil om at samhandlingsreformen har påført kommunene betydelig flere og mer krevende oppgaver innenfor helseområdet. Kommunedirektøren mener det er lite realistisk – gitt det utfordringsbildet kommisjonen beskriver – å reversere denne reformen. Samtidig er det avgjørende for bærekraften i tjenestene at kommisjonens anbefaling om at de kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover følges opp. Og, som NOUen understreker: En styrket satsing på kommunale tjenester vil medføre en innretning av spesialisthelsetjenesten med lavere, eventuelt ingen, personellvekst. Produktiviteten må økes merkbart, og det blir behov for å tilrettelegge for og investere i løsninger som bidrar til det.

Færder kommune jobber allerede med flere av tiltakene som foreslås i Helsekommisjonens rapport. Ikke minst gjelder det innsatsen for å øke heltidskulturen i kommunen. Større grad av heltidsarbeid vil utløse større kapasitet og kvalitet i tjenestene, uten samtidig å øke antallet sysselsatte. Det krever en bedre turnusplanlegging og andre sammensetninger av turnuser. Ikke minst er det avgjørende å fylle opp helgetimene. Forutsetningen for å få til dette er at arbeidstiden kan planlegges i lengre perioder, opp til 12 måneder (ett kalenderår). Dagens regelverk forutsetter enighet mellom partene (arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner). Det kan tidvis gi utfordringer, selv om det partssammensatte arbeidet i kommunen er godt.

Også bedre oppgavefordeling er et høyt prioritert område. Oppgavene må fordeles mellom ansatte på nye måter fremover, for eksempel må helsefagarbeiderne gis kompetanse for å kunne gjøre flere sykepleieroppgaver og sykepleierne må gis kompetanse for p kunne gjøre oppgaver som i dag utføres av lege. I tillegg må andre yrkesgrupper tas i bruk(som kan løse ikke-helsefaglige oppgaver), og det må mobilisere flere frivillige for å bidra til aktivitet, forebygging av ensomhet osv. Kommunen har prioritert bruk av velfredsteknologi, og det må satses ytterligere på dette i tiden fremover.

Færder kommune sin helhetlige plan for helse og mestring er under utarbeidelse, og vil beskrive hvordan kommuen skal møte utfordringsområdene helsekommisjonen peker på.

Færder kommune mener at Helsepersonellkommisjonen presenterer et utfordringsbilde som det er lett å kjenne seg igjen i. Det har blitt et merkbart større press i helse- og omsorgstjenestene de senere årene, og kommunen opplever betydelige rekrutteringsutfordringer. Spesielt gjelder dette for personell med høyskole og universitetsutdannelse som vernepleiere, sykepleiere og leger. Kommunen har satt inn omfattende tiltak, og bruker betydelige ressurser for å rekruttere nødvendig kompetanse inn i sektoren. På tross av utfordringene er kommunen enig med kommisjonen i at å forsøke å løse problemet med å importere arbeidskraft fra land som har større knapphet på personell enn Norge ikke er en bærekraftig strategi.

Færder kommune har merket seg at kommisjonen presenterer tiltak strukturert rundt seks områder, og er i hovedsak enig i det som foreslås. Kommunen er imidlertid skeptisk til nedsettelse av nok et utvalg for å utrede en organisering av helse- og omsorgstjenestene på ett nivå.

Kommisjonen peker på at større grad av heltidsarbeid vil utløse økt kapasitet og kvalitet i tjenestene, uten samtidig å øke antallet sysselsatte. Færder kommune mener at økt grad av heltidsarbeid er helt nødvendig for å øke både kapasiteten og kvaliteten i tjenestene. Færder kommune støtter derfor mindretallet i kommisjonen som mener at sentrale avtaler vil svekke arbeidstakernes medvirkning, og kan ikke se at endringer i arbeidstidsbestemmelsenen vil innebære økt rekruttering eller at at det blir enklere å beholde personell i sektoren. Færder kommune ser derimot positivt på et mer utviklet samarbeid mellom primær – og spesialisthelsetjenesten slik helsepersonellkommisjonen har skissert i sin hus og hytte -modell (Kap. 8).

Færder kommune er enig i behovet for å intensivere det strukturerte arbeidet med riktig oppgavedeling og god organisering. Helsefagarbeiderene må kunne løse flere sykepleiefaglige oppgaver og sykepleierne bør kunne løse flere legeoppgaver. I tillegg må andre yrkesgrupper og frivillige bidra med å avlaste helsearbeiderne.

Samhandlingsreformen og den demografiske utviklingen har påført kommunene betydelig flere og mer krevende oppgaver innenfor helseområdet. Dersom denne oppgavedelingen skal opprettholdes, mener Færder kommune det er avgjørende at kommisjonens anbefaling om at de kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover følges opp.