Høringssvar fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), NORCE Norwegian Research Center

Dato: 02.05.2023

Høringsinnspill fra RKBU Vest, NORCE til NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Vi viser til høringsbrev av 2. februar 2023 og takker for muligheten til å komme med innspill til Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Helsepersonellkommisjonen har foretatt en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Kommisjonen har også foreslått tiltak for å øke bærekraften knyttet til personellmangel og organiseringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt gjennom tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet.

RKBU Vest er en avdeling i Divisjon Helse og samfunn i NORCE Norwegian Research Center. Divisjonen har et sterkt søkelys på bærekraft i helse- og omsorgstjenestene i sin forskningsportefølje, og er tett på tjenestene. NORCE leverer eget høringsinnspill.

RKBU Vest begrenser sitt høringssvar til kapittel 10 Utdanning og kompetanseutvikling generelt og delkapittel 10.13. Livslang læring- kunnskap og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene spesielt.

Kommisjonen foreslår følgende anbefalinger i tilnærmingen til livslang læring og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene:

- Strategisk tilnærming til kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene

- God ledelse av arbeid med strategisk kompetanseutvikling

- Tilrettelegging for en tettere kobling mellom forskning og klinisk praksis

- Systematisk arbeid for deling og implementering av kunnskap og kompetanse.

RKBU Vest støtter kommisjonens anbefalinger med følgende kommentarer. Når det gjelder strategisk tilnærming til kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene ønsker vi å minne om viktigheten av å bygge bro mellom formelle utdanningsløp og etter- og videreutdanninger. Det er også viktig at det sørges for at arbeidstakere som velger kompetanseutvikling gjennom andre former enn de formelle blir belønnet for dette på sitt arbeidssted, da det øker motivasjonen for videre læring.

Det er i dag ulike muligheter for yrkesgrupper innen helse- og omsorgstjenestene å utvikle sin kompetanse. Denne forskjellen bør fokuseres i fremtidige innsatser ved at alle yrkesgrupper får mulighet for livslang kompetanseutvikling. Vi vil også fremheve betydningen av at roller og oppgavedeling mellom UH sektoren og kunnskaps- og kompetansesentre må avklares, for hvordan en samlet kan bidra helhetlig til økt kompetanse.

Vedrørende punktet om tilrettelegging for en tettere kobling mellom forskning og klinisk praksis, vil vi fremheve samarbeidet med kunnskaps- og kompetansesentrene. RKBU/RBUP er regionale sentre som kjenner praksisfeltet godt. Sentrene har som del av sitt mandat å bidra til tjenestenær forskning for og sammen med tjenestene, gitt deres behov, innenfor fagområdet barn og unges psykiske helse og barnevern.

I omtalen av Kompetansesentre og kompetansetjenester i kap 10.13.2 blir det påpekt at det samlet sett går store ressurser til disse. Det fremheves at det forekommer et urealisert potensial i kompetansesentre og kompetansetjenester hvor kommisjonen mener det er behov for en utredning av sentre og tjenester og deres rolle i arbeidet med å heve kvaliteten i tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene. I tillegg mener kommisjonen at det er nødvendig med gjennomgang av hvilke tjenester som bør være nasjonale og hvilke som hovedsakelig bør rettes mot lokale tjenestebehov.

Vi er enige i at kunnskaps- og kompetansesentrene som det her henvises til er en viktig ressurs for å bidra til økt kompetanse og tjenestestøtte på våre fagfeltet. Det savnes et tydeligere kunnskapsgrunnlag for kommisjonens vurdering av at sentrene kan brukes mer effektivt, og at de er et urealisert potensial - gitt de positive tilbakemeldingene som fremkommer i IS 24-8 og Helsedirektoratets vurdering av høy måloppnåelse ved sentrene.

RKBU Vest er et av flere kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse og rus med felles samfunnsoppdrag. For å oppfylle samfunnsoppdraget ivaretar senteret følgende oppgaver innenfor sitt kompetanseområde innen psykisk helse og barnevern overfor sine målgrupper. Senteret skal bygge opp og formidle kompetanse, sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og omsorgstjenesten, barnevernet og andre tjenesteytere og brukere, bidra i relevant undervisning, bistå i systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samt tjenesteutvikling, bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis, drive eller delta i oppsummering av forskning på eget område, og delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og i relevante forskningsnettverk. Arbeidet utføres i tett samarbeid med kommuner og etater i vår region, andre kunnskaps og kompetansemiljøer regionalt, Statsforvalter-embetene, Fylkeskommuner, Helseforetak og i noen grad med Universitet og Høgskoler. Senteret bygger bro mellom forskning, praksis og utdanning og bidrar slik til mer kunnskapsbasert praksis og beslutninger.

Oppsummert mener vi at for å kunne bidra til helhetlig kunnskapsutvikling og kompetansestøtte for å heve kvaliteten i tjenestetilbudet som har med barn og unge å gjøre så bør følgende hensyntas.

- Bevare de regionale nedslagsfeltet for kunnskaps- og kompetansesentrene. Sentrene er tett på tjenestene i forhold til deres utviklingsbehov, kompetanseutvikling og kan møte deres behov raskt.

- Vektlegge verdien av at kunnskapssentrene allerede inngår i interkommunalt samarbeid for eksempel knyttet til Helsefellesskap og i samarbeid mellom andre regionale sentre.

- Betydningen av endringene i velferdslovgivningen som fremhever og understøtter samarbeid om helhetlige tjenester til barn og unge. På fagfeltet barn og unges psykiske helse og barnevern vektlegges samarbeid med alle tjenester og etater som har med barn og unge å gjøre og ikke bare helse- og omsorgstjenestene (se bl.a Oppvekstreformen, https://www.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/barnevernsreformen/)

- Viktigheten av å se personellutfordringene i større sammenheng enn bare i forhold til helse- og omsorgstjenestene, da personalmangel vil oppstå i flere kommunale og spesialtjenester på sikt.