Høringssvar fra Ragnhild Berling Grande,lege, Berit Hjelde Hansen, lege, Kirsten Wedervang-Resell, lege

Dato: 28.04.2023

Høringssvar til NOU: «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste»

Vi er bekymret for hvordan helsetjenesten i fremtiden vil sikre utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering av sjeldne hjernesykdommer.

Mange pasienter med slike sjeldne hjernesykdommer kan med stadig nye behandlingsmuligheter og rehabiliteringsmuligheter bli friskere av sin sykdom og delta mer i arbeidslivet, og derved bli skattebetalere og arbeidstakere fremfor trygdemottakere. Ett eksempel er narkolepsi, en sjelden søvnsykdom/hjernesykdom der mange unge i dag faller helt utenfor arbeidslivet og blir arbeidsuføre. Det utvikles stadig ny og bedre behandling som krever høyspesialiserte, tverrfaglige behandlingsmiljøer innen fagfeltet søvnmedisin, et fagfelt som per i dag ikke er tilstrekkelig utbygd i Norge. Dette i motsetning til andre europeiske land, bla. Danmark, Tyskland, Nederland m.fl.

Med rapportens nedtoning av vekst i spesialisthelsetjenesten og manglende rom for nye behandlingsmuligheter er vi dypt bekymret for at mennesker med funksjonsnedsettende hjernesykdommer vil gå glipp av mulighet for riktig behandling og rehabilitering, og dermed også gå glipp av arbeidsdeltakelse og økt livskvalitet.

Her kan økt satsing på riktig behandling i spesialisthelsetjenesten avlaste et kommunalt helse –og omsorgstilbud og slik være samfunnsøkonomisk gunstig.

Med vennlig hilsen

Berit Hjelde Hansen

overlege, phd, somnolog,

spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Kirsten Wedervang-Resell

overlege, phd, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Ragnhild Berling Grande

overlege, phd, spesialist i nevrologi