Høringssvar fra Sandefjord kommune

Dato: 28.04.2023

Sandefjord kommune mener at Helsepersonellkommisjonen presenterer et utfordringsbilde som det er lett å kjenne seg igjen i. Det har blitt et merkbart større press i helse- og omsorgstjenestene de senere årene, og vi opplever betydelige rekrutteringsutfordringer. Spesielt gjelder dette for personell med høyskole og universitetsutdannelse som vernepleiere, sykepleiere og leger. Kommunen har satt inn omfattende tiltak, og bruker betydelige ressurser for å rekruttere nødvendig kompetanse inn i sektoren. På tross av utfordringene er kommunen enig med kommisjonen i at å forsøke å løse problemet med å importere arbeidskraft fra land som har større knapphet på personell enn Norge ikke er en bærekraftig strategi.

Sandefjord kommune har merket seg at kommisjonen presenterer tiltak strukturert rundt seks områder, og er i hovedsak enig i det som foreslås. Kommunen er imidlertid skeptisk til å sette ned enda et utvalg for å utrede en organisering av helse- og omsorgstjenestene på ett nivå. Erfaringene med NAV-reformen som forsøkte på det samme for arbeids- og velferdsområdet er ikke overbevisende, og etter Sandefjord kommunes vurdering vil en mer bærekraftig strategi være å gjøre det som ble gjort i Vestfold: Å bygge en mer robust kommunestruktur.

Kommisjonen peker på at større grad av heltidsarbeid vil utløse økt kapasitet og kvalitet i tjenestene, uten samtidig å øke antallet sysselsatte. Sandefjord kommune mener at økt grad av heltidsarbeid er helt nødvendig for å øke både kapasiteten og kvaliteten i tjenestene. Da må tariffavtaler og lovverk spille på lag. Sandefjord kommune støtter derfor forslaget om å fastsette bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og eventuelt andre forhold som krever avtale i de sentrale tariffavtalene, eller i lovverk dersom det ikke er mulig å komme frem til enighet gjennom tariffavtale.

Sandefjord kommune er enig i behovet for å intensivere det strukturerte arbeidet med riktig oppgavedeling og god organisering. Helsefagarbeiderene må kunne løse flere sykepleiefaglige oppgaver og sykepleierne bør kunne løse flere legeoppgaver. I tillegg må andre yrkesgrupper og frivillige bidra med å avlaste helsearbeiderne.

Samhandlingsreformen og den demografiske utviklingen har påført kommunene betydelig flere og mer krevende oppgaver innenfor helseområdet. Dersom denne oppgavedelingen skal opprettholdes, mener Sandefjord kommune det er avgjørende at kommisjonens anbefaling om at de kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover følges opp. For kommunene og helsetjenesten er det også avgjørende at forslaget om at konsekvensene for personellbehovet innføres som krav til utredninger av foreslått politikk på helse- og omsorgsområdet gjennomføres. Hvis ikke risikerer vi å oppleve at stadig flere oppgaver overføres uten at det følger personell eller ressurser med.

Vedlegg