Høringssvar fra Oddrunn Berntsen

Dato: 03.02.2023

Hei

Har jobbet som sykepleier på sykehus i over 20 år og har sett utviklingen av hvilke pasienter vi har nå i forhold til tidligere.

Pasienter som tidligere ble behandlet på overvåkningen blir nå behandlet på sengepost. Noe som har krevd økt bemanning gjennom år, for at det skal være forsvarlig og gi bedre arbeidsforhold til alle ansatte. Pasienter som tidligere var på sengepost blir nå sendt tilbake til kommunene. Det er flere eldre, pasienter som er dårligere og her et mer kompleks og omfattende sykdomsbilde enn tidligere. Kommunene har verken råd eller kapasitet til å håndtere dette slik det er nå. Dette fører til at pasienter unødvendig "tar opp" plass på sykehus da kommunene ikke har kapasitet til å ta de i mot. Det er i kommunene det må settes inn kraftige tiltak, slik jeg ser det. Antall eldre som trenger hjelp og behandling er økende i årene fremover.

Sykehjemmene må bli organisert anderledes og bli definert som Minisykehus. Der noen sykehjemsavdelinger har spesialkompetanse på diagnoser. Noe som krever mer tilpasset utstyr, riktig og økt kompetanse og videreutdanning blant helsepersonell og utbygging av sykehjem. (Veldig bra at dere setter fokus på at det trengs flere ulike yrkesgrupper for å avlaste hverandre.) Samtidig trengs det flere heldøgnsbemannede boliger for å ta seg av de som ikke føler seg trygge til å være hjemme, men som er for "friske" til å være på sykehjem.

Etter at legevakt er flyttet fra distriktene og til mottak ved sykehusene som ligger sentralt( lenger unna folk), har det ført til mye unødvendige innleggelser på sykehus. Pasienter som ikke trenger å legges inn av medisinske eller kirurgiske årsaker legges likevel inn pga lang reisevei hjem igjen, eller inn for "observasjon" et døgn. Her kan mye gjøres på sykehjem. Sykepleiere med spesialutdanning kan ta seg av vurderingen av om pasienter bør legges inn på sykehus eller kan være på sykehjem til observasjon. Dette tar også vekk endel av arbeidet som legene gjør i dag. Legene er også i en presset situasjon.

Kommunene trenger økt økonomisk tilskudd , øremerket til nettopp omorganisering og videreutvikling av sine helsetjenester på mange plan.

Når det er fokus på forskning og teknologi for å forebygge og behandle mennesker i starten av en "behandlingsprosess", i den hensikt at vi skal leve lengst mulig, så er det på høy tid at det fokuseres mer på siste del av "behandlingsprosessen" som i all hovedsak forgår i kommunene.