Høringssvar fra Apotekforeningen

Dato: 02.05.2023

Apotekforeningen viser til departementets høringsbrev av 2. februar 2023 og takker for anledningen til å komme med våre innspill til Helsepersonellkommisjonens utredning.

Departementet har tidligere vist til at helsepersonellkommisjonens arbeid vil være et viktig grunnlag for Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som skal legges frem til høsten.

Når regjeringen skal legge planer som skal sikre en bærekraftig helsetjeneste av høy kvalitet, er det nødvendig å inkludere alle deler av helsetjenesten og alle helsepersonellgrupper. Ingen enkelttiltak eller enkeltgrupper kan sikre gode helsetjenester. Det er det bare summen av tiltak og helsepersonellgrupper som kan.

Tiltak for å mobilisere helse- og legemiddelkompetansen til 8 000 helsepersonell i apotekene må med i planen.

Vi anbefaler regjeringen å inkludere flere konkrete tiltak på apotekområdet, som kan avhjelpe den fremtidige knappheten på personell og ressurser i helsetjenesten. Her følger forslag til tiltak som bør foreslås for Stortinget:

  • Regjeringen må legge til rette for at vaksinasjonsprogrammene inkluderer apotek som arena for vaksinasjon. Dette vil både øke tilgjengeligheten for vaksinasjon, og frigjøre ressurser i den offentlige helsetjenesten.
  • Regjeringen må sikre befolkningen tilgang på god veiledning om riktig bruk av legemidler. Strukturerte medisinsamtaler i apotekene er et tiltak som kan øke effekten av legemiddelbehandling, og redusere risikoen for feilbruk.
  • Regjeringen må sikre pasienter trygg og enkel tilgang til visse reseptpliktige legemidler ved å gi farmasøyter mulighet til å fornye bestemte resepter forskrevet av lege. Den må også gi farmasøyter rett til å rekvirere visse reseptlegemidler. Ett eksempel er legemidler mot pollenallergi.
  • Regjeringen må stimulere til økt bruk av multidosepakkede legemidler i hjemmetjenesten og for eldre pasienter som ikke mottar hjelp fra hjemmetjenesten.
  • Regjeringen må etablere ordninger som legger til rette for at kommune kan leie inn farmasøytisk kompetanse fra apotek for å styrke den legemiddelfaglige kompetansen i kommunehelsetjenesten.

Disse innspillene er nærmere begrunnet og utdypet i vedlagte høringsinnspill, sammen med flere konkrete forslag til tiltak som kan styrke helsetjenestens bærekraft i fremtiden.

Vedlegg