Høringssvar fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Dato: 02.05.2023

Høringssvar fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) om NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

LNT har lest NOU 2023:4 med stor interesse, og takker for muligheten til å gi innspill til rapporten. LNT takker Helsepersonellkommisjonen for sitt grundige arbeid med å finne tiltak som kan ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Som rapporten understreker, så står vi ovenfor utviklingstrekk som vil påvirke tilbudet av og etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester i årene fremover. Stadig flere blir eldre i landet. Dette fører også til at flere i landet får organsvikt og har behov for organerstattende behandling og/eller transplantasjon. LNT mener at Helsekommisjonen har kommet med en grundig rapport som inkluderer mange punkter som skal kunne styrke helse- og omsorgssektoren. LNT har valgt å avgrense høringssvaret til å gjelde kapittel 8 Oppgavedeling, som er et viktig punkt for oss som brukerorganisasjon.

8.3.1 Folkehelsearbeid og forebygging:

LNT støtter kommisjonens vurdering av at riktig oppgavedeling starter med folkehelsearbeid og forebygging. LNT er spesielt opptatt av forebygging av kronisk nyresykdom. Kronisk nyresykdom blir omtalt som den ukjente folkesykdommen, og rammer omtrent 10 prosent av den norske befolkningen. Hovedårsaken til utvikling av kronisk nyresykdom er høyt blodtrykk over tid og uregulert diabetes. LNT mener at det er viktig med et samarbeid med helsemyndighetene for å utvikle en handlingsplan for forebygging av kronisk nyresykdom. Dette vil kunne avlaste helse- og omsorgstjenesten ved blant annet å redusere antall dialysepasienter og transplantasjoner. Videre mener LNT at sosionomer i spesialisthelsetjenesten har en viktig rolle i folkehelsearbeidet. Sosionomer sitter på viktig kunnskap og kompetanse som kan hjelpe pasienter til et bedre liv utenfor sykehuset. LNT støtter vurderingen om at sosionomer i spesialisthelsetjenesten kan bidra til å frigjøre verdifull tid for medisinsk fagpersonell, og at sykehussosionomens kompetanse bør få mer fremtredende plass i fremtidens sykehus.

8.3.3 Oppgavedeling fra personell til pasienter og brukere:

LNT støtter helsepersonellkommisjonens vurdering om at pasienter og brukere er en stor ressurs som bør brukes bedre. LNT ønsker spesielt å nevne vedtaket Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten fattet 17/3-2016 med en målsetting om at andelen dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være på minst 30 prosent. LNT stiller spørsmål til hvorfor dette punktet er tatt ut fra oppdragsdokumentene fra HOD til de regionale helseforetakene (RHF). Hjemmedialyse gir pasientene fordeler som reduserer reisevei og opphold på sykehus/institusjon. I tillegg vil pasientene ha større fleksibilitet og mulighet for å selv bestemme når behandlingen skal utføres. Dette vil kunne gi pasientene bedre livskvalitet samt avlaste helse- og omsorgstjenestene og dermed frigi personell til andre gjøremål samt redusere utgiftene til pasientreiser. LNT mener at målet om at minst 30 prosent av dialysepasienter får hjemmedialyse er et viktig for å oppnå målet i punkt 8.3.3.

8.3.5 Brukermedvirkning

LNT støtter Helsepersonellkommisjonens vurderinger om at brukermedvirkning er viktig og kan benyttes i større grad i pasientforløpet, men LNT understreker at dette ikke på noen som helst måte skal gå på bekostning av behandlingsforløpet eller være en ansvarsfraskrivelse av behandlingsforløpet. LNT mener at bedre kommunikasjon mellom pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell kan redusere antall unødvendig konsultasjoner for helsepersonell, som en pasient- og brukerorganisasjon kunne svart ut med kvalitetssikret informasjon.

8.3.6 Oppgavedeling fra helsetjenesten til brukerorganisasjonene:

LNT mener at det vil være utfordrende å sikre et like godt og kvalitetssikkert tilbud for pasientene hvis lærings- og mestringstilbudet i større grad overføres til brukerorganisasjonene. Lærings- og mestringssentrene er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring, samt et helsepedagogisk ressurssenter som tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk. I dag tilbys det lærings- og mestringstjenester over hele landet. For en middels stor pasientorganisasjon som LNT vil det være svært krevende å ta over et slikt tilbud. LNT har allerede utfordringer ved rekruttering av likepersoner, brukerrepresentanter og tillitsvalgte i foreningen. Ved å ta over ansvaret for lærings- og mestringstilbudet mener vi at pasientene vil miste det gode tilbudet de har, og vi vil mest sannsynlig få større variasjon på kvaliteten til sentrene. Basert på dette, mener LNT at et kunnskaps- og helsepedagogisk ressurssenter bør være tilknyttet spesialisthelsetjenesten der den faglige kompetansen og kunnskapen er forankret.

02. mai 2023/Oslo

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Nikolai Raabye Haugen

Styreleder

Marit Lundberg

Daglig leder