Høringssvar fra Sykepleiere i primærhelseteampiloten

Dato: 25.04.2023

Høringssvar til NOU 2023-4 - Tid for handling

Skrevet av sykepleiere i primærhelseteamprosjektet.

Dette høringssvaret er skrevet av sykepleiere som har deltatt i helsedirektoratets primærhelseteampilot «PHT» (2018-2023). Info om PHT piloten kan finnes på helsedirektoratet.no. PHT piloten har gitt oss et unikt innblikk i fastlegekontorets hverdag. Dette har gitt oss grunnlag for å kunne si noe om hva som kan være gode løsninger på fremtidens utfordringer ut fra et fastlegekontorperspektiv.

Vi mener PHT piloten svarer ut mange av de bekymringer og framtidsscenarioer som beskrevet i helsepersonellkommisjonens rapport fra februar 2023. Vi må jobbe smartere og samarbeide bedre, noe vi mener PHT piloten er et godt eksempel på hvordan man kan få til ved fastlegekontor.

Organisering av flerfaglighet på fastlegekontor

PHT piloten har vist at ved å organisere legesenter som flerfaglige team vil en av mange effekter være at fastlegekontoret samhandler bedre med andre instanser som hjemmetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Pasientene ved PHT kontor opplever også at tjenestene fra de ulike delene av helsetjenesten er bedre koordinert enn før.

Fastleger som har deltatt PHT piloten opplever at de har langt lavere arbeidsbelastning enn legekontor som ikke er med i piloten.

PHT piloten har også vist at det er effekt av at leder på fastlegekontoret har ledelsesutdannelse.

Fremtiden er teambasert

Fastlege har blitt en del at teamet når PHT piloten har testet ut av hva som skjer når det etableres tverrfaglige team på fastlegekontoret. Samlokalisering og tid til samarbeid er nøkkel til å få det til. Sykepleier er en naturlig del av teamet sammen med psykolog, fysioterapeut og eventuelt andre fagprofesjoner som klinisk ernæringsfysiolog og farmasøyt.

Fastlegene kan ikke lenger tro at de skal kunne klare jobben alene, men se nytten av å samarbeide tett på andre faggrupper og være villige til å se på oppgaveglidningen mellom faggrupper. Dette kan ivareta komplekse problemstillinger på lavere nivå, noe som PHT piloten har hatt mulighet for å teste ut og har flere gode eksempler på nettopp dette.

Jobbe smartere – konkret eksempel

PHT piloten har blant annet hatt fokus på oppfølging av sårbare grupper, kronikere og skrøpelige eldre. I piloten har sykepleier støttet fastlegen i kartleggingsarbeidet, behandlingen og oppfølging av disse gruppene.

Et eksempel på at PHT piloten har vist til at det virker å jobbe «smartere» er oppfølgingen av pasienter med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) diagnose på PHT legekontor:

Det ble strukturert en KOLS årskontroll som sykepleier i hovedsak utførte. Det ble satt av tid til at sykepleier kunne kartlegge både symptomer, status på lungefunksjon og behandling. Denne strukturerte kontrollen avdekket et stort forbedringspotensial i behandling og oppfølging av mange KOLS pasienter. Dette til tross for at pasienten det siste året hadde vært til oppfølginger både i primær og spesialisthelsetjenesten. Mange hadde vært til fastlege for KOLS oppfølging, apotek for å hente ut sine KOLS medisiner, mange mottok tjenester fra kommunehelsetjeneste og noen hadde også vært innlagt på sykehus grunnet forverring av KOLS. Tross dette ble det avdekket mange feil og mangler i oppfølging av den enkelte KOLS pasient.

Under årskontrollen kom fastlege inn og var sammen med sykepleier og pasienten for en oppsummering av funn og status. Endringer i medisinering ble gjort i samråd med pasienten og eventuell opplæring i nytt utstyr ble gitt av sykepleier før pasienten hentet ut nytt utstyr på apotek samme dag.

Før pasienten forlot legekontor ble det satt opp tid for ny kontroll/oppfølging og pasienten fikk også med seg time til neste årskontroll.

Vi erfarte fra kartlegging at pasientenes symptombelasting gikk kraftig ned etter vi strukturerte KOLS behandlingen med sykepleierressurs. Vi opplever også at det er færre av våre KOLS pasienten som legges inn akutt på sykehus med KOLS forverrelser.

Vi mener våre KOLS kontroller er et godt eksempel på at det virker å jobbe smartere på legesenter. Ved å strukturere arbeidet, jobbe i flerfaglige team og sette inn en økt ressurs en periode har den gitt ringvirkninger i bedre helse, mindre symptomer og kanskje mindre bruk av akutte spesialisthelsetjenester

Dette er en av mange gode erfaringer som utprøvingen av PHT piloten har gitt oss.

Vi håper de gode erfaringer med PHT piloten blir brukt i arbeidet med å utvikle fremtidens allmennhelsetjeneste.

-

Med vennlig hilsen

-

Tom Dalby Moe

Sykepleier

Brumunddal legesenter

-

Eva-Helene Ringnes

Sykepleier – AKS

Brumunddal legesenter

-

Kristin S. Kippersund

Sykepleier

Brumunddal legesenter

-

Siw Sandvik-Moe

Sykepleier

Legegruppa SMS

-

Ragnhild Vaage

Sykepleier, primærhelseteam

Nærbø legekontor

-

Mona Troland

Sykepleier

Austevoll legesenter

-

Kaia Lekve Blænes

Sykepleier

Austevoll legesenter

-

Mvh Lena Åsen Engen

Sykepleier

Sørlandsparken legesenter.

-

Britt Kråkevik

Hege Krogrud Ohrvik

PHT Moelv legesenter

-

Trine Sandnes

Daglig Leder PHT Sørlandsparken/ BHT AS

Sørlandsparken Legesenter

-

Kari Kristensen

psykiatrisk psykepleier

Sørlandsparken legesenter

-

Lena Engen Aas

sykepleier

Sørlandsparken legesenter

-

Inger Marie Nordhagen

Sykepleier

Sandens Medisinske Senter

-

Ingrid Tørstad

Sykepleier i primærhelseteam

Best Helse

-

Laila Hagen

Sykepleier

Herredshuset Legesenter

-

Ingunn Lie Løfaldli

Sykepleier

Gransdalen legesenter

-

Line Kvernberg Bakken

Avd. leder (tidl. PHT sykepleier)

Rana Lokalmedisinske senter

-

Aud Jonskås

Sjukepleiar

Seljord helsesenter