Høringssvar fra Norsk selvhjelpsforum

Dato: 02.05.2023

Høringssvar til NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp – Selvhjelp Norge takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til NOU 2023:4. Vi berømmer kommisjonens arbeid med NOU 2023:4 som påpeker en rekke utfordringer og forslag til gode tiltak.

Et åpenbart mål for både samfunn og individ er mest mulig deltakelse i samfun-net, selv om man sliter med fysisk og psykisk sykdom og ulike belastninger. Egen-kraftmoblisering med mål om å takle det som skjer bør være en grunn¬stam¬me i folkehelsearbeidet. Kommisjonen fremhever at det følger betydelige helse- og personellmessige og økonomiske gevinster, blant annet gjennom tiltak som frem-mer befolkningens helsekompetanse, gjennom forebygging og helse¬frem¬mende arbeid.

Selvhjelp Norge bidrar med formidling av selvhjelpskunnskap, tilrettelegging for erfaringsdeling og etablering av styrkende gjensidige fellesskap, slik at mennesker aktivt tar ansvar for egen livssituasjon i samarbeid med helseaktører og andre sivile og frivillige ressurser.

Vårt arbeid er tuftet på salutogenese, nettverksarbeid og ABC-metoden. ABC for mental sunnhet er den første forskningsbaserte innsats som retter seg mot hele befolkningen. ABC for mental sunnhet ønsker å fremme mulighetene for at alle kan holde seg mentalt sunne ved å være aktive, pleie vennskap og relasjoner til andre mennesker, og ved å engasjere seg i aktiviteter som oppleves meningsfulle.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som tilrettelegger og er bro-bygger mellom ulike helseaktører og frivilligheten om god folkehelse i et livsløps-perspektiv. Selvhjelpsarbeidet fører ofte til at aktører fra ulike miljøer blir kjent med hverandre og oppdager nye måter å jobbe på, til beste for sine innbyggere.

Selvhjelp Norges arbeid er et supplement til, og kan i noen tilfeller erstatte den faglige hjelpen helsevesenet tilbyr. Selvhjelp kan også være med å fylle mellom-rommene i hverdagen mellom behandlingstilbudene gjennom gode samtaler basert på erfaringsdeling, og et oppbyggende samvær som styrker hverdags-mestring.

Mer satsing på selvhjelp er spesielt viktig i det helsefremmende arbeidet da vi er kjent med at mange pasienter, pårørende og brukere strever med rehabilitering og tilbakefallsproblematikk og savner fellesskap for erfaringsdeling, læring og mestring.

Vi ser med stor interesse på at NOU 2023:4 foreslår inngåelse av avtaler med kompe¬tanse¬miljøer og brukerorganisasjoner når det gjelder lærings- og mestrings-tilbud. Selvhjelp Norge har mange års erfaring med slik tilrettelegging. Det gjelder mot spesifikke pasient- og pårørendegrupper, men også når det gjelder å tilrettelegge for utbytte på tvers av diagnose eller livsproblem.

Mestringsutfordringer, behov for meningsfylte fellesskap til sorgbearbeidelse, reorientering og støtte til å håndtere hverdagen er i stor grad felles uavhengig av livsproblem eller diagnose. Økonomisk forutsigbarhet til drift av kompetansemiljø som Selvhjelp Norge og andre som bidrar til å supplere og avlaste de offentlige helsetjenestene vil fremover være viktig.

Nasjonal og internasjonal forskning bekrefter at sosial støtte og medvirkning har stor betydning for evnen til å håndtere og mestre livsbelastninger. Mestring handler i stor grad om å ha krefter til å møte utfordringer og følelsen av kontroll over eget liv. Selvhjelp Norge jobber nasjonalt og tverrsektorielt med kommuner, helseforetak, bruker- og pasientorganisasjoner. Mye av arbeidet utføres av like-personer og frivillige. De bidrar med erfaringsdeling, opplæring og som igang-settere av selvhjelpsgrupper. Vårt nedslagsfelt favner mange kommuner som er godt spredt geografisk. En satsning på selvhjelpsarbeid som tiltak vil være å aktivt møte utfordringer knyttet til gapet mellom helsepersonells ressurser og behov, samt bidra til sosial bærekraft.

Myndighetene kan tilrettelegge med økonomisk støtte og bedre rammevilkår som styrker dette viktige folkehelsearbeidet. Selvhjelpsarbeidet skal være en gratis mulighet der folk lever sine i liv, i kommunene. Med slik tilgjengelighet vil selv-hjelps¬arbeidet også bidra til å utjevne sosial ulikhet og utvikle et bærekraftig sam-funn. Selvhjelp Norge besitter kompetanse for å ivareta et slikt viktig samfun¬ns-oppdrag.