Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 28.04.2023

Hå kommune stiller seg bak Helsepersonellkommisjonens forslag til tiltak i NOU 2023:4 – Tid for handling. Vi har følgende innspill til arbeidet videre:

En ett-nivå-løsning for helsetjenesten vil medføre ytterligere sentralisering, noe som er ugunstig. Det er allerede et ulikt styrkeforhold mellom kommunene og sykehusene i våre samarbeidsfora. Vi mener at en slik sentralisering vil flytte enda mer innflytelse til sykehusene. Det ligger imidlertid et stort potensial i å samordne tjenester innen samme sykdomsområde, å avklare forventninger og forbedre overgangene mellom tjenestenivåene.

Det er behov for å redusere kompleksiteten i antall nasjonale veiledere og pasientforløp, da dette skaper sterkt økende forventninger til kommunen. Dette kan forsterke sosiale helseforskjeller, der ressurssterke med veilederen i hånd kan kreve oppfølging som ikke er lovpålagt og ta oppmerksomheten bort fra ressurssvake.

Riktig oppgavedeling forutsetter riktig kompetanse. Det er viktig å se på innholdet i utdanningene dersom oppgaver skal utføres av andre yrkesgrupper. Det må ikke bli for ensidig fokus på oppgaver eller praktiske prosedyrer – det må være tilsvarende fokus på kunnskap. Dette vil kreve tett samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene.

Dersom vi skal komme i mål med heltidskultur er vi nødt til å adressere helgebelastning i turnusarbeid. Vi støtter opp om viktigheten av at utdanninginstitusjoner forbereder studentene på å arbeide turnus. Samtidig må vi være klar over at ikke alle ønsker eller kan jobbe fulltid, så en fleksibilitet er viktig å bevare.

Det er behov for helhetlig kommunikasjon fra politikere og media om forventninger til helsetjenesten. Videre må det jobbes med avklaring på hva helsetjenester skal brukes til, og hva folk må håndtere på egen hånd eller på andre måter.