Høringssvar fra Lunner kommune

Dato: 26.04.2023

KST- 55/23 Vedtak:

Lunner kommune avgir følgende innspill til helsepersonellkommisjonens rapport, NOU 2023:4 «Tid for handling»:

· Lunner kommune kjenner seg igjen i utfordringsbildene fra helsepersonellkommisjonen når det kommer til ressurs- og kompetansebehov og vanskelighetene med å rekruttere og beholde nødvendig arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenestene, nå og i enda større grad i årene framover.

· Lunner kommune ser behov for at eksisterende lov- og regelverk må vurderes endret for å kunne gjennomføre tiltak med oppgaveendringer innad i kommunen og mellom forvaltningsnivåene (spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten).

· Lunner kommune er spørrende til om det er riktig å utrede ett forvaltningsnivå for helse- og omsorgstjenester i Norge, og ser at det vil kunne by på omfattende utfordringer på viktige områder, som for eksempel folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, tidlig og helhetlig innsats m.v.

· Lunner kommune ønsker likevel nye vurderinger på hvordan nasjonen skal yte effektive og gode helse- og omsorgstjenester, inkludert hvilke oppgaver som kommunene skal være ansvarlige for og hva sykehusene skal være ansvarlige for. Samtidig må rammene for ressurstildeling være bedre tilpasset oppgavefordelingen enn i dag.

· Lunner kommune deler kommisjonens vurderinger av at oppgaver kan gjøres annerledes enn i dag i den enkelte kommune, og at det vil være behov for å differensiere i større grad mellom oppgaver utført av ulike kompetanser.

· Lunner kommune støtter vurderingene av behov for økt satsning på heltidsarbeid, tilpassede arbeidstidsordninger og både mer tverrfaglig arbeid og økt spesialisering i kommunene. Dette anses som viktige momenter i arbeidet med å rekruttere og beholde kritisk kompetanse.

· Lunner kommune slutter seg til behovet for å legge til rette for desentraliserte utdanningstilbud.

· Lunner kommune støtter vurderingene av at digitalisering av tjenester må fortsette med mål om å øke innbyggernes egenmestring. · Lunner kommune mener at forebyggende helsearbeid, helthetlig og tverrfaglig tilnærming til innbyggernes tjenestebehov og fokus på medvirkning, samskaping og egenmestring må være bærebjelkene i framtidens velferdstjenestetilbud.

Vedlegg