Høringssvar fra Larvik kommune

Dato: 02.05.2023

Larvik kommune behandlet høringssaken 26. april 2023 i Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring, og avgir følgende høring:

Larvik kommune mener at Helsepersonellkommisjonen har god situasjonsforståelse, og treffer godt med utfordringsbildet. Utredningen gir forslag til tiltak for å utvikle fremtidige bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Det er fortsatt mulig å endre kursen og styre helse- og omsorgsgjenesten inn på et mer bærekraftig spor. Men det krever ny holdning og ny politikk på en rekke tiltaksområder, nasjonalt og lokalt, og vilje og evne til å gjennomføre disse.

- For å fremme en varig heltidskultur, må staten gå inn i forhandlingene med partene på nasjonalt nivå.

- Larvik kommune sier seg enig i at kommunehelsetjenestene må få en høyere andel av personellet fremover.

- Kommunen støtter kommisjonens anbefaling om å igangsette et kvalitetsutviklingsprogram for bedre organisering av arbeidsprosesser og riktig oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene.

- Staten må sørge for et velfungerende "en innbygger - en journal" informasjonsdelings-system. Det vil være personell - og ressursbesparende, og gi vesentlig økt pasientsikkerhet.

- Statlige myndigheter må sette kraft bak allerede eksisterende satsinger, og være en forutsigbar utviklingspartner for kommunene.

- Statlige myndigheter må sørge for at CRPD blir fulgt i alle nødvendige prioriteringer og omstillinger som beskrives i NOU 2023: 4 Tid for handling.

Satsingene må følges opp med tilstrekkelig økonomiske virkemidler for å gi kommunen utviklingskraft. Det må gis tillit til kommunenes vilje og kompetanse for å lykkes med de helt nødvendige prioriteringer og omstillinger som beskrives i NOU 2023:4 Tid for handling.