Høringssvar fra Skeiv Ungdom

Dato: 02.05.2023

Vi takker for muligheten til å komme med innspill på helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Skeiv Ungdom er en nasjonal ungdomsorganisasjon for alle under 30 år. Vi skaper trygge, rusfrie møteplasser og aktiviteter for skeive unge og arbeider politisk for å bedre levekårene til alle som bryter med normene knyttet til kjønn og seksualitet. Vi arbeider for at alle unge skeive skal få være den de er og leve trygge, gode liv fri fra vold, trakassering og diskriminering.

Vi deler helsepersonellkommisjonens bekymring for det økende presset på personellet i helse- og omsorgstjenesten. Vi er glade for at kommisjonen vil endre kursen til et mer bærekraftig spor, der personellomfanget er tilpasset samfunnets øvrige behov. I denne kursendringen er det viktig å lytte til et mangfold av brukerorganisasjoner så det nye sporet faktisk gjenspeiler samfunnets behov.

Skeiv Ungdom er en sentral aktør i formidling av brukererfaringen fra unge skeive, spesielt på psykisk helse- og rusfeltet. Forskning og statistikk viser at skeive i større grad enn den heterofile majoriteten er utsatt for dårligere psykisk helse, høyere risiko for selvmordsforsøk og har i større grad opplevd vold og overgrep, og i større grad blir utsatt for mobbing, diskriminering og utestengelse. Transpersoner, bifile og skeive med innvandrerbakgrunn/etnisk minoritetsbakgrunn er spesielt utsatt (SSB Levekårsundersøkelse 2021, Eggebø og Stubberud 2019, m.m.).

Mer kunnskap om mangfold

Først og fremst er det essensielt at alle som arbeider i helsesektoren har en god kunnskap om mangfold og hvordan håndtere minoriteter og minoritetsstress. Som NOUen beskriver får helsepersonell mye kompetanse fra den frivillige sektoren, dette er verdifull kunnskap som må sikres i flere ledd og være et tilbud for alle i helsesektoren landet over. Dette må sikres gjennom midler til den frivillige sektoren og helsedepartementets anerkjennelse av hvor nødvendig frivillige sektoren er, og spesielt lavterskeltilbudene.

Siden vi vet at skeive er mer utsatt for psykisk uhelse og rusmisbruk er det desto viktigere å ha god kunnskap om kjønn og seksualitetsmangfold. Dette vil også minske retraumatiseringen en kan oppleve ved å komme til helsepersonell som ikke har nok kompetanse om hva det vil si å være skeiv i Norge i dag. Her vil vi vise til NOVAs forskning om Familievern-tjenesten, og viktigheten av å ha en forståelse for hvordan man møter minoriteter og er bevisst maktbalansen dette fører med seg i en pasient/personell-situasjon.

At Helsepersonellkommisjonen trekker frem å få inn flere menn i helsesektoren er positivt og bør inkludere kjønnsmangfold, og mangfold generelt. Det må jobbes aktivt med inkludering av minoriteter, slik at pasienter og brukere gjenkjenner seg også i helsepersonell. Dette betyr aktivt arbeid for å inkludere minoriteter i langt større grad enn i dag, blant annet for inkludering av funksjonsnedsatte.

Mer holistisk tilnærming til helse

Helse må inkludere både fysisk, psykisk og seksuell helse. Det er økende andel psykisk uhelse, både blant unge og voksne. Dette må være et fokusområde for all helsepersonell da det da psykisk velvære påvirker alle individers levekår og trivsel. Særlig marginaliserte grupper sliter psykisk, noe som ofte også fører med seg dårligere fysisk helse for individet.

Et godt og rettferdig helsetilbud for alle

Å endre kurs til et mer bærekraftig spor innebærer et internt oppgjør med hvem som får tilgang på helsetjenestene, hvordan man får tilgang på helsetjenestene og til hvilken grad helsetjenestene kan virke diskriminerende. Her vil vi trekke frem behandlingstilbudet mot kjønnsinkongruens. Dette må være basert på kunnskap, forskning og internasjonale retningslinjer og standarder. Behandlingstilbud og hjelp må være tilgjengelig for alle og kan ikke styres av et monopol, som det gjør i dag med Rikshospitalet.

På vegne av Skeiv Ungdom,

Jane-Victorius G. Bonsaksen

Leder