Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune, Trööndelagen fylhkentjïelte

Dato: 28.04.2023

Trøndelag fylkeskommune, Trööndelagen fylhkentjïelte

Fylkesutvalget 2019-2023 har behandlet saken i møte 18.04.2023 sak 92/23

Fylkesutvalgets vedtak

Trøndelag fylkeskommune gir følgende høringssvar til NOU 2023: 4, Tid for handling:

1. Utredningen gir et kunnskapsgrunnlag som på en god og tydelig måte viser utfordringsbildet og belyser problemstillinger som i stor grad også berører Trøndelagssamfunnet. Knapphet på tilstrekkelig og riktig kompetanse vil kreve betydelige prioriteringer og omstillinger i helse- og omsorgstjenestene. Trøndelag fylkeskommune er enig i at andelen sysselsatte i helse- og omsorgstjenestene ikke bør øke vesentlig, og at det ikke er mulig å rekruttere seg ut av utfordringene. Ikke minst er dette viktig fordi også andre sektorer og næringer vil trenge arbeidskraft for fortsatt vekst og utvikling.

2. Trøndelag fylkeskommune støtter fremstillingen om at det kreves betydelig omstilling, ny politikk på en rekke områder, og vilje og evne fra både politikere, ledere, ansatte, pasienter, pårørende og andre for at vi fortsatt skal ha bærekraftige helse- og omsorgstjenester i hele Norge. Tiltakene som er foreslått forutsetter at befolkningen bidrar, og at kommunene og helseforetakene har strategier, kapasitet og kompetanse som er sammenfallende, slik at hele sektoren utvikler seg godt sammen.

3. For å redusere presset på helsetjenestene må innsatsen i det forebyggende helsearbeidet økes, og folkehelsearbeidet i kommunene må styrkes. Program for folkehelsearbeid og ABC for god psykisk helse er nasjonale satsinger som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. Folkehelseloven. Disse satsingene bør videreutvikles.

4. Anbefalingen om å satse mer på utdanning av fagarbeidere som er relevante for helse- og omsorgstjenestene er viktig, og støttes. Dette betinger at både kommuner og helseforetak må forplikte seg til å ta sin del av ansvaret for utdanning av faggruppene, og tilby flere læreplasser. Fylkeskommunene, KS og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målet er at alle elever som er kvalifiserte søkere skal få et tilbud om læreplass. Fylkeskommunen forventer at dette arbeidet skal gi ønsket resultat også for helsefagarbeidere.

5. Utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning og utdanningstilbudene i fagskolene må fortsatt prioriteres i samarbeid med helse- og omsorgstjenestene. Trøndelag fylkeskommune støtter anbefalingene om å utarbeide en samarbeidsinstruks mellom fagskolene og helse- og omsorgstjenestene. Dette vil styrke kompetansen og rollen til fagarbeideren, og bidra til kompetanseutvikling i hele yrkesløpet for fagarbeideren.

6. Trøndelag fylkeskommune støtter tiltaket om en mer systematisk tilnærming til livslang læring og kompetanseutvikling av allerede ansatt personell. Helse- og omsorgssektoren, som alle andre sektorer, må vri fokuset til å utvikle personell som allerede er en del av tjenestene framfor rekruttering av ny kompetanse. Dette perspektivet er også i tråd med delmål i kompetansestrategi for Trøndelag, som er under revidering.

7. Trøndelag fylkeskommune savner et tydeligere fokus på å mobilisere personer utenfor arbeid og utdanning inn til helse- og omsorgssektoren. Temaet er nevnt i utredningen, men det er vanskelig å se at det er tydeliggjort i anbefalinger eller tiltak. Erfaringer fra bl.a. arbeidet i Trøndelagsmodellen og Menn i Helse bør løftes fram og videreføres, og Trøndelag fylkeskommune mener slike innsatser kan bidra til å avhjelpe rekrutteringsutfordringene i sektoren.

8. Trøndelag fylkeskommune er enig i at veksten i helse- og sosialfagutdanninger bør legges til rekrutteringssvake områder der behovet er størst. Dette betinger et tett samarbeid mellom utdanningsaktørene, arbeidslivet/kommunene og andre relevante aktører i regionene. For at dette samarbeidet skal skje mest mulig sømløst og forutsigbart, bør fylkeskommunene få en enda tydeligere koordinerende rolle i det regionale kompetansearbeidet.

9. Trøndelag fylkeskommune støtter en videre satsing på bruk av tilgjengelig og fremtidig teknologi. Tiltak for å sikre at dette tas i bruk i alle kommuner, også de minste kommunene må prioriteres. Satsinger på nettverk som «Trøndelagsløftet» bør videreføres, og at det særlig bør prioriteres støtte til kommuner som i liten grad har fått på plass system og tiltak for velferdsteknologi. Det må forventes at utdanningsinstitusjonene utdanner fremtidig helsepersonell slik at de har nødvendig kompetanse på å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.

10. Trøndelag fylkeskommune vil understreke viktigheten av at det i alle kommuner og i helseforetakene jobbes for en heltidskultur som vil sikre at flest mulig får muligheten til å jobbe i hele, faste stillinger. Dette vil gi økt kapasitet i helsevesenet uten å måtte øke antall ansatte. Det vil også være viktig for å gjøre helse- og omsorgsyrkene mer attraktive.

11. Fylkesutvalget slutter seg for øvrig til fylkesdirektørens drøfting i saken