Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 15.03.2021

Samskipnadsrådets høringssvar til «Høring - NOU 2020:13, Private aktører i velferdsstaten»

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester, blant annet barnehager, til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 4. desember 2020 ut rapporten «NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten» ut på høring. Fristen for innspill til utvalgets anbefalinger er 15. mars 2021 og her er Samskipnadsrådets innspill til høringen.

Samskipnadsrådet ser utfordringene ved at enkelte barnehageeiere tar ut store overskudd fra barnehagesektoren og stiller seg positive til at dette blir sett nærmere på. Samskipnadsrådet mener likevel at grunnlaget for rapporten ikke er godt nok. Det ble i 2018 og 2019 innført bemannings- og pedagognorm i barnehagene, og det er grunn til å anta at dette har spilt positivt inn med tanke på å begrense mulighetene til å ta ut overskudd i barnehagesektoren. I rapporten vises det til regnskapstall fra 2018. Samskipnadsrådet mener det vil være et bedre grunnlag å se på regnskapstall fra 2020 og 2021, når dette foreligger, for å kunne si noe om hvordan tiltakene med bemannings- og pedagognorm har virket inn på sektoren.

Det kan være formålstjenlig å skille mellom kommersielle og ideelle barnehager i denne sammenhengen. Det er spesielt to punkter i rapporten som Samskipnadsrådet ønsker å uttale seg om Finansiering av barnehager og barnehager som selvstendige rettsobjekter.

Finansiering av private barnehager

  • Dagens tilskuddsordning har fungert godt ut fra at det er lite transaksjonskostnader med modellen.
  • Samskipnadsrådet mener en må vente med å endre ordningen til vi ser hvordan driftsresultatet i private barnehager påvirkes av de siste års endringer i barnehageloven (pedagognorm, bemanningsnorm og økonomisk tilsyn)
  • Tilskuddsordningen må sees som en helhet. Rapporten viser at det er knappe driftsmarginer for eiere som driver barnehager med samme barnetall og bemanning som vertskommunene. Vi ser positivt på at kapitaltilskuddet erstattes av en økning i driftstilskuddet tilsvarende husleiekostnadene i kommunale barnehager. Det samme gjelder tilskudd til pensjon.
  • Mulighetene til å ta opp lån i Husbanken må videreføres evt. kan det gis tilskudd til nybygg. Det kan settes vilkår ifm. et slikt tilskudd som legger føringer på at tilskuddet må tilbakebetales hvis nye eiere overtar drift og eiendom eller drift legges ned etter x antall år. (på samme måte som tilskudd til studentboliger). Dermed går tilskuddene tilbake til fellesskapet og gevinsten ved billige lån vil ikke gå til private eiere eller store internasjonale selskaper.

Private barnehager som selvstendige rettsobjekt

  • Samskipnadsrådet støtter ikke forslaget om at hver barnehage skal være et selvstendig rettsobjekt.
  • En slik omlegging vil føre til økte kostnader for private eiere. Dette kan igjen føre til at tilskuddene ikke kommer barna til gode i like stor grad som i dag.
  • Endringer i barnehageloven ved at §56 ble innført i januar 2021, gir utdanningsdirektoratet hjemmel til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager

På vegne av Samskipnadsrådet,

Hans Erik Stormoen
Styreleder

Vedlegg