Forsiden

Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 10.03.2021

NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Regnskapsrapportering og utskilling i egne selskaper

Et flertall i utvalget foreslår i pkt 27.1 at det ikke skal stilles krav om organisering av deler av virksomheten i egne selskaper. Et mindretall mener at selskaper som leverer offentlige finansierte velferdstjenester bør organisere disse aktivitetene som eget rettssubjekt. Krav om eget rettssubjekt vil kunne gjøre oppfølgingen av aktørene enklere, men det vil også være en løsning som krever mer administrasjon og som vil medføre høyere kostnader.

Som utvalget selv beskriver i pkt 24.5, finnes det regnskapskrav på andre områder hvor private aktører utfører tjenester for det offentlige, uten at det er krav om å skille ut de offentlig finansierte tjenestene i egne selskaper. Friskoler er et eksempel på dette hvor det stilles spesifikke krav til rapportering om ulike deler av virksomheten.

Vi støtter utvalgets forslag med krav om separat rapportering av aktivitetene som leveres til det offentlige etter samme modell som for friskoler. Det må i tilfelle lages spesifikke regler for hver enkelt sektor for å sikre at det offentlige får de opplysninger som er nødvendige for å følge opp de de offentlig finansierte tjenestene.

Uønsket skattetilpasning

Utvalget har i kapitlene 7 og 20 sett på uønsket skattetilpasning, og har i pkt 24.7 konkludert med at uønsket skattetilpasning best kan løses gjennom generelle tiltak på tvers av bransjer. Utvalget foreslår derfor ikke egne målrettede tiltak på skattesiden for leverandører av velferdstjenester.

Revisorforeningen er enig med utvalget i at utfordringer knyttet til flytting av overskudd og uønsket skattetilpasning må løses på tvers av bransjer og land.

Vennlig hilsen

Den norske Revisorforening

Per Hanstad Kai Morten Hagen

Adm. direktør Fagdirektør