Forsiden

Høringssvar fra Mio Gruppen AS

Dato: 12.03.2021

Nærings- og fiskeridepartementet

12. mars 2021

NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Mio Gruppen AS takker for anledningen til å komme med våre innspill basert på Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester.

Vi er svært glade for at regjeringen satte ned utvalget og at det er arbeidet svært nøye med problemstillingene. Dette gir god innsikt som vi håper vil bidra til en mer kunnskapsorientert debatt om hvordan private leverandører kan bidra til bedre tjenester for alle innbyggere i hele Norge.

Om oss i Mio

Mio Gruppen består av selskapene Mio BPA AS, Mio omsorg AS og Mio bolig AS. Mio omsorg het tidligere bl. a Seniorstøtten som er en av de som er blitt invitert til å delta i høringen. Vi håper derfor vårt nye navn kan oppdateres i deres register. Mio BPA er det nye navnet til Hjemmebest personlig assistanse as.

Vår visjon er å gi mennesker et bedre liv. Hver eneste dag gir vi mennesker et tryggere, mer meningsfylt og bedre liv. Vi er opptatt av å være kvalitetsledende i det vi gjør og gi våre kunder den beste tjenesten. Alle i Mio skal etterleve våre grunnverdier som er respektfull, pålitelig og modig.

Mio Gruppen består av en familie med over 700 varme mennesker, som har et genuint ønske om å bidra til å gi mennesker et bedre liv. Vi er 100 prosent norskeid og er til stede i alle de store byene i Norge.

Vi tilbyr en rekke tjenester og tilbud til eldre og personer med en funksjonsnedsettelse. I dag leverer vi brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmehjelp (praktisk bistand), hjemmesykepleie og andre tjenester som våre kunder måtte ha behov for. Vi har også et hyggelig seniorpensjonat i Moss.

Vi er godkjent som leverandør av fritt brukervalg for praktisk bistand i Drammen, Ullensaker, Kristiansand og Bergen. For BPA er vi godkjent gjennom fritt brukervalg i 102 kommuner. Mio er ISO-sertifisert innen kvalitet og miljøledelse.

Mer informasjon kan dere finne på www.mio.no eller våre sider for Mio omsorg og Mio BPA på Facebook og Instagram.

Mio Gruppens kommentarer

Utvalget fikk mandat til å beskrive og foreslå tiltak som kan legge til rette for god og effektiv bruk av private aktører. Mio Gruppen deler denne målsettingen og ønsker i denne høringen å komme med flere konkrete virkemidler som støtter opp om denne målsettingen, særlig relatert til del 4 og 5. Disse punktene omhandler forslag til tiltak for å legge til rette for en bedre bruk av private aktører og hvilke tiltak vil kunne legge bedre til rette for konkurranse ved levering av offentlig finansierte velferdstjenester.

Utvalget valgte å sette søkelys på sju ulike tjenestegrupper i sin delutredning. Mio Gruppen sitt svar baserer seg på den fjerde gruppen; de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Mio Gruppen deler både målsetting og beskrivelse av mandat, problembeskrivelse, funn og de fleste tilrådinger.

Utvalget tilråder at det offentlige har en mer prinsipiell tilnærming til bruk av private til å levere offentlig finansierte velferdstjenester enn det beslutningene historisk sett har vært preget av. Utvalget tilråder videre at det settes som mål for eventuell bruk av private aktører at det kan medføre en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det innebærer at private leverandører bør brukes der private kan levere velferdstjenester med den kvaliteten som kreves i regelverk eller kontrakt, til en lavere samlet kostnad enn om det offentlige leverer selv. Mio Gruppen mener at kommuner har for lite kunnskap om hvordan man beregner egne kostnader og regelmessig utelater kommuner sine egne indirekte kostnader slik at egenkostnaden virker betydelig lavere enn den faktisk er. Mio Gruppen viser også til våre kommentarer og anbefalinger rundt en prismodell på side seks i vår høringsuttalelse.

Vi viser også til regjeringens pågående arbeid med å lovfeste fritt brukervalg. Dette henger nøye sammen med målet om en mer prinsipiell tilnærming.

Mio Gruppen støtter derfor mindretallets forslag om lovfesting av fritt brukervalg som en modell basert på den svenske modellen, som ellers har nasjonal godkjenningsmodell.

Samtidig ser vi en sammenheng mellom NOU-utvalgets arbeid og regjeringens pågående arbeid med å lovfeste fritt brukervalg innen kommunale hjemmebaserte tjenester, som f. eks praktisk bistand, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Mio Gruppen viser til vår høringsuttalelse som ble sendt til helse- og omsorgsdepartementet i den saken. Vi støtter også høringsuttalelsene fra NHO, NHO Service og Handel, Abelia og Private barnehagers landsforbund.

Demografi

Mio Gruppen støtter utvalgets analyse om at det blir stadig flere eldre som lever lengre med økte hjelpebehov. Dette skaper utfordringer i å få rekruttert nok arbeidskraft til tjenestene, og til å utføre tjenestene på samfunnsøkonomisk effektive måter.

Forventninger i befolkningen om bedre tjenestekvalitet og ønsker om et mer individuelt tilpasset tjenestetilbud, vil kunne medføre ekstra store kostnader for kommunene fremover. Da er det viktig at private leverandører får delta i arbeidet, både for at flere skal bli rekruttert til arbeidsoppgavene, men også at tiltak som kan øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen vil kunne avdempe det voksende ressursbehovet.

Økt produktivitet kan komme både gjennom økt forsknings- og utviklingsaktivitet og ved den stimulans til innovasjon som konkurranse mellom tilbydere potensialt kan innebære.

Mandatet til utvalget var også å kartlegge om det finnes tiltak som eventuelt kan gjennomføres for å legge bedre til rette for konkurranse på like vilkår ved offentlig finansierte velferdstjenester, eller om andre tiltak kan være mer effektive for å fremme god ressursutnyttelse i velferdstjenestene. Mio Gruppen

Ideelle og kommersielle aktører

I Norge finnes det en rekke private aktører, både kommersielle og ideelle, som leverer velferdstjenester finansiert av det offentlige.

Skal vi møte morgendagens utfordringer, trenger vi miksen av de tre sektorene, der det offentlige setter rammer og krav for det som skal leveres, og myndighetene sørger for at konkurransen fungerer, mens private aktører bidrar til å styrke innovasjonen og kostnadseffektiviteten. Dette oppnår vi ikke ved å kaste ut kommersielle aktører, men ved å sikre konkurranse og et mangfold av aktører gjennom konkurranselovgivningen.

Konkurranseeksponering gjennom for eksempel anbud eller brukervalg kan bidra til økt kvalitet og økt effektivitet, og det kan gi mangfold i tjenestene og mer brukertilpassede tjenester.

Å sette opp et skille mellom ideelle og andre vil utelukke aktører fra konkurransen som mulig kunne levert både bedre og billigere tjenester, målt etter de standarder som man normalt måler etter.

I stedet bør man konsentrere seg om det som egentlig er viktig: Å sikre innbyggerne tjenester av høy kvalitet, levert så effektivt som mulig.

Mio Gruppen legger til grunn at ingen konkurranser skal reserveres for en enkelt bedrift eller en enkelt eierskapsform.

Flertallet i utvalget viser til at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som sier noe sikkert om effekten av å favorisere ideelle i konkurranser om velferdstjenester. Flertallet tilråder derfor i utgangspunktet ikke økt bruk av reservasjonsadgangen. Mio Gruppen støtter flertallet. Mio Gruppen synes derfor det er ulogisk ut utvalget ønsker å utrede en registreringsordning for ideelle virksomheter. Mio Gruppen viser til vårt forslag om nasjonal godkjenningsordning for alle leverandører uavhengig av eierskap som et bedre forslag.

Nasjonal godkjenningsmodell

Utvalget sier det har vært svært ressurskrevende å få etablert en oversikt over hvilke private aktører som leverer velferdstjenester, og i hvilket omfang og anbefaler større transparens om dette i fremtiden.

Mio Gruppen vil konkret foreslå en modell som gjør dette betydelig enklere.

Vi mener det bør være en nasjonal base for godkjenning hvor det er strenge krav for å bli godkjent innen ulike bransjer, enten det er praktisk bistand, hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning, dagtilbud, botilbud, bo- og tjenestetilbud, rusbehandling etc.

Deretter kan de kommuner som velger å innføre fritt brukervalg benytte seg av de godkjente bedriftene som er der. Helt konkret foreslår vi at denne myndigheten legges til Helsedirektoratet eller Helfo.

Da vil fritt brukervalg kunne iverksettes betydelig raskere for kommuner og man slipper hundrevis av lokale anbudsprosesser. Det vil forenkle hverdagen for kommuner og leverandører betydelig. Det vil også bidra til raskere effektuering av kommunale vedtak.

Som forvalter har Helsedirektoratet ansvar for å bruke og å fortolke lover, samt forvalte refusjonsordninger og regelverket det gis myndighet til av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Dette vil sikre legitimitet for bruk av godkjenningsmodellen og sikre nasjonal oppmerksomhet for valgfrihet til innbyggere innenfor rammen av det lokale selvstyret.

Helsedirektoratet vil dermed kunne ha spesifikke godkjenningsordninger for ulike tjenester som praktisk bistand, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) osv. Dette vil sikre like konkurransevilkår og sikre høy kvalitet på tjenestene som tilbys.

Dersom departementet mener at andre enn Helsedirektoratet eller Helfo er bedre egnet til oppgaven har det mindre betydning for oss. Det viktigste er at departementet sikrer en nasjonal godkjenningsmyndighet.

Dette har man i andre bransjer f. eks tiltaksklasser innen entreprenørvirksomhet i regi av Direktoratet for Byggkvalitet. Innen spesialisthelsetjenester er det Helfo som gir godkjenning til virksomheter som oppfyller vilkårene og som for oppfølging underveis for å sikre at vilkårene for godkjenning er til stede.

Arbeidstilsynet har en rekke godkjenningsregistre som inkluderer alt fra renholdsregister for renholdsbedrifter, register for godkjente selskaper innen bedriftshelsetjeneste og register for godkjente bemanningsforetak. For å få disse godkjenningene må en rekke krav være dokumentert og Altinn benyttes som dokumentasjons- og kommunikasjonsportal.

Utvalget finner at det er ingen fullstendig oversikt eller register over alle private leverandører av velferdstjenester i Norge. Hvor gode og fullstendige leverandørlistene er varierer fra sektor til sektor. De sektorene som utvalget har dokumentert fullstendige leverandørlister er; barnehager, arbeidsmarkedstiltak, friskoler og statlig barnevern.

Dette viser at alt ligger til rette for en nasjonal portal for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mio Gruppen mener Doffin er akseptabel til å benytte som plattform for både nasjonal godkjenningsmulighet og for kommunene.

For at ikke kostnadene med å utarbeide en konkurranse skal være avgjørende for en kommune, anbefaler vi departementet om at kostnadene med en portal dekkes av staten.

En nasjonal godkjenningsmodell vil også bidra til å minimere transaksjonskostnader som utvalgets flertall benytter som argument. Samtidig er det en svakhet i flertallets argumentasjon når man antar at full kommunal drift ikke medfører store interne transaksjonskostnader med rapportering både oppover og nedover i en organisasjon.

Bestillerkompetanse i kommunene

Mio Gruppen mener tiltakene som utvalget foreslår i alt for liten grad svarer på de utfordringene som utvalget drøfter.

Mio Gruppen er enig i at velferdstjenester kan være vanskeligere å anskaffe enn andre tjenester fordi det er snakk om brukerinvolvering, kontraktlengder, kompetansekrav, samt utarbeidelse av maler og standardkontrakter for velferdstjenester.

Utvalget tilråder at veiledningen også omfatter hvordan brukerinvolvering og medarbeiderundersøkelser kan være nyttige verktøy i oppfølgingen av velferdstjenestekontrakter. Utvalget vurderer også at økt bruk av interkommunale innkjøpssamarbeid kan bidra til bedre anskaffelser.

Mio Gruppen deler synspunktet om strenge kvalitetskrav, men mener at ulike kommunale og interkommunale anbud kan langt enklere tilpasses en nasjonal godkjenningsmodell.

Utvalget anbefaler at det utarbeides en samlet veileder som offentlige oppdragsgivere og tjenesteansvarlig regulator kan benytte for å øke profesjonaliseringen ved bruk av konkurranse som styringsmekanisme. Dette støtter Mio Gruppen.

Utvalget mener at anskaffelsesregelverket gir et godt handlingsrom for å fremme mangfold på leverandørsiden. Samtidig kreves det god bestillerkompetanse for å kunne utnytte dette handlingsrommet. Mio Gruppen opplever dessverre for ofte at oppdragsgivere ikke legger til rette for en variert konkurransesituasjon ved tilbudsevalueringen ved for eksempel å velge ut både små, mellomstore og store leverandører. For å fremme mangfold kan oppdragsgiver vurdere om kontrakter kan deles opp, men vi opplever at kommuner tvert imot slår sammen. Det foreligger ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester ikke noen plikt til å vurdere oppdeling av kontrakter, men dette kan være et verktøy for å øke muligheten for små og middelstore leverandører å delta i anskaffelser.

Pris

Vi opplever at det stadig er diskusjoner i kommuner og mellom kommuner og aktører hva som er korrekt pris på ulike tjenester. Og nesten alle kommuner har sine egne priser uavhengig hva nabokommuner har. Og det er ofte en del diskusjon rundt prismodeller.

Vi ber derfor regjeringen sette ned et utvalg som får et mandat for å bli enige om prinsipper for å kunne finne riktig timepris for offentlige anbud. Dette vil være et godt verktøy for alle kommuner, men særlig de som er små og mellomstore.

Et slikt utvalg kan ha representanter fra KS, partene i arbeidslivet, bransjerepresentanter og departementet.

En felles prismodell vil være et godt verktøy for alle partene og kan utarbeides i et Excel-ark hvor man tar med alt av kostnader forbundet med en tjeneste. Lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, sykefravær, ferieavvikling, kveldstillegg, nattillegg, administrasjon, utsyr, transport inkludert bom/parkering, forsikringer, møter, indirekte kostnader og bidrag. Og en veileder til kommunen om hvordan man beregner selvkost.

Modellen kan være lik, men det vil være opp til hver enkelt kommune om hvilket prisnivå man skal legge seg på og den må kunne skille mellom ulike tjenester.

Dermed vil ytterligere et verktøy være tilgjengelig for kommunene som vil redusere kommuners arbeid med å innføre fritt brukervalg.

Mio Gruppen mener utarbeidelsen av en felles modell for beregning av priser er en forutsetning for å få fritt brukervalg til å bli velfungerende for alle kommuner og ber derfor regjeringen starte dette arbeidet. Det legges opp til at kommunen bestemmer pris og at det er en rekke kvalitetskrav for å kunne bli godkjent leverandør innenfor et system med fritt brukervalg.

Vi støtter forslaget om løpende kvalifisering og at det ikke skal være tak på leverandører. I Sverige er det slik at alle leverandører som oppfyller vilkårene for godkjenning får rett til å yte tjenester finansiert av kommunen.

På denne måten vil man sikre konkurranse basert på kvalitet, innovasjon og leveringsevne og at man unngår private monopol ved tak på antall leverandører.

Vi mener det må presiseres at kommunen ikke kan sette tak på leverandører, men at alle som er godkjent kan konkurrere basert på kvalitet.

Vi støtter også den svenske modellen der de har løpende annonsering for godkjenning. På denne måten unngår man private monopoler og sikrer at også nystartede bedrifter kan levere tjenester.

Klagebehandling

Utvalget mener at det er grunn til å være særskilt oppmerksom på det offentliges kostnader knyttet til rettsliggjøringen av tvistetema når private aktører brukes til å levere velferdstjenester. Både når det oppstår tvister, men også ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser har det offentlige behov for juridisk rådgivning. Utvalget mener at det bør utredes muligheter for å styrke etablerte organer for å bistå statlige og kommunale oppdragsgivere.

Ved å følge våre forslag om sentral godkjenning vil svært mange klager forsvinne for leverandører, kommuner, KOFA og andre organer. Antall saker i rettsapparatet vil også reduseres ved en slik løsning.

Dog er det viktig å påpeke at det er en svakhet for den klagede part at det er kun den/de samme saksbehandlere i kommunen som har behandlet en søknad som også behandler klagene i flere instanser før man eventuelt kan benytte KOFA eller ordinære rettsinstanser i ytterste konsekvens.

Dette bør departementet se nærmere på. I forvaltningssaker kan man klage til Statsforvalteren, mens i innkjøpssaker kan man i praksis kun klage til de som behandlet søknaden. Her støtter Mio Gruppen utvalgets forslag om å bistå kommunale oppdragsgivere, særlig muligheten for å ha en uavhengig klageinstans.

Lønns- og arbeidsvilkår

Utvalget anbefaler at det innenfor gjeldende sektorlovgivning fastslås at leverandører som i dag mottar tilskudd blir pliktig som et minimum til å følge lønn og andre arbeidsvilkår i relevante landsomfattende tariffavtaler. Dette støtter Mio Gruppen.

Utvalget anbefaler også at offentlige oppdragsgivere bruker sin innkjøpsmakt til å kontraktsfeste at det brukerrettede arbeidet i kontrakten hovedsakelig skal utføres av arbeidstakere. Alle ansatte i Mio Gruppen er ansatt i våre selskaper og ingen er leid inn fra egne selskaper. Mio Gruppen har ikke innvendinger mot at slike vilkår blir en del av konsesjonsavtalene.

Medleverforskriften

Utvalget tilråder dessuten at det utarbeides en mer utfyllende og praktisk rettet veileder til medleverforskriften, da det har oppstått spørsmål om hvordan ordningene skal praktiseres etter forskriften.

Mio Gruppen er i jevnlig dialog med Arbeidstilsynet der vi har ordninger som driftes basert på medleverforskriften.

Mio Gruppen mener denne ordningen må fortsette og er positiv til at denne ordningen styrkes. Den bidrar både til økt kvalitet i tjenestene, men også til hele og større stillinger.

Mål på lønnsomhet

Utvalget presenterer flere lønnsomhetsmål, både driftsmarginer og avkastningsmål, men utvalgets flertall argumenterer for at det er driftsmarginer som er det mest relevante lønnsomhetsmålet basert på formålet med utvalget og for arbeidsintensive foretak med lav kapitalbinding, slik foretak i velferdssektoren er.

Utvalgets mindretall ved Bjerkan og Vislie mener de samme forhold begrunner at avkastning på egenkapital er mer relevant for å vise lønnsomhet.

Mio Gruppen jobber innen hjemmebaserte tjenester og kan ikke se at det vil gi mening i å benytte avkastning på egenkapital som barometer for å vise lønnsomhet. Mio Gruppen støtter derfor flertallet i utvalget sin anbefaling.

Eget rettssubjekt

Et mindretall i utvalget foreslår at alle selskaper som leverer offentlige finansierte velferdstjenester bør organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester.

Mio Gruppen vil advare mot dette da våre selskaper både selger tjenester betalt med egenandeler via kommuner og ekstratjenester til samme husstand som de betaler for selv. Dette er ofte tjenester hvor kommunen tilbyr f. eks 2 timer hver tredje uke, mens de selv f. eks ønsker 2 timer per uke. Da betaler kommunen for de timene som kommunen har innvilget, mens kunden betaler ekstraleveransen selv. Det er da samme selskap og den samme ansatte som utfører oppdraget.

Mio Gruppen mener det ikke kan være meningen at vi skal da opprette enda flere selskaper. Dette vil bidra til mer byråkrati og at ansatte faktisk jobber i reduserte stillinger i flere selskaper. Vi minner også om at arbeidsmiljølovens regelverk for maksimal arbeidstid gjelder for hvert ansettelsesforhold. En slik utgliding vil åpne opp for at ansatte vil jobbe betydelig mer enn lovens formål gir mulighet til.

For selskaper innen kommunale helse- og omsorgstjenester gir det ingen mening i å kun tillate drift av kommunale oppgaver i samme selskap. Avgrensingene vil være betydelige og vil ikke gi positiv effekt for verken kunder, brukere, ansatte, kommune eller leverandør.

Skatt

Mio Gruppen registrerer at utvalget ikke foreslår egne tiltak på skattesiden for leverandører av velferdstjenester. Utvalget legger imidlertid til grunn at det internasjonale arbeidet mot uønsket skattetilpasning vil fortsette, og at Norge fortsatt vil delta aktivt i dette arbeidet.

Mio Gruppen støtter dette punktet. Mio Gruppen er ellers 100% norskeid.

Utvalgets flertall anbefaler ikke å innføre begrensninger i uttak av utbytte og konsernbidrag utover den reguleringen som allerede finnes. Dette begrunnes delvis med at regulering vil kunne gi færre private leverandører og svekke mangfold og innovasjon. Det vil også være svært krevende å utforme en effektiv begrensning av utbytte og konsernbidrag, hvor en også unngår at midler tas ut på andre måter. Mio Gruppen støtter dette.

Transparens om eierskap, organisering og økonomi

Utvalget foreslår at det for fremtiden må være svært mye enklere å gjennomføre kartlegging og analyser av private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester. De foreslår at det bør vurderes å få på plass mer standardisert informasjon om næringsvirksomhet, eierskaps- og selskapsstrukturer og virksomhetenes leveranser til offentlig finansierte velferdstjenester. Utvalget tilråder at det etableres et offentlig tilgjengelig register over alle private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester.

Mio Gruppen støtter dette for alle virksomheter, både privateide og ideelle.

Forskning

Utvalget tilråder at det gjennomføres mer forskning på sammenhengene mellom kvalitet og ressursbruk innenfor alle velferdstjenestene. Særlig viktig vil det være å få etablert mer kunnskap som gjør det mulig å sammenlikne effektiviteten hos produsenter med ulikt eierskap og organisering. Likeså bør det etableres et større kunnskapsgrunnlag om hva som motiverer brukernes adferd innenfor tjenester med brukervalg.

Mio Gruppen synes dette er meget gode forslag og gir vår tilslutning til dette.

Ny sjanse i arbeidslivet

I Mio Gruppen jobber vi for å inkludere alle i yrkesaktiv alder i vårt arbeid.

Vi er over 700 ansatte på landsbasis og forventer flere ansatte de nærmeste årene. Vi mener at private leverandører er flinkere enn kommuner til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeid, samt å benytte restarbeidsevne hos andre. Flere som nærmer se pensjonsalder kan stå lengre i arbeidslivet ved å kombinere med et arbeid hos private leverandører.

Det gir både flere årsverk i vår bransje, men reduserer også arbeidsledigheten og øker samfunnsregnskapet betydelig.

Hos oss jobber det folk med funksjonsnedsettelser, mennesker som trenger funksjonsassistanse, pensjonister som ønsker ekstrajobb, innvandrere, folk som ønsker å ta fagbrev, ansatte som ønsker å benytte sin restarbeidsevne i tillegg til våre andre ansatte.

Oppsummert fra Mio Gruppen

· Vi er meget fornøyde med rammeverket som NOU har bidratt til for private leverandører av velferdstjenester og vil fungere som en kunnskapskilde til fremtidige debatter om private leverandører.

· NOU-utvalget dokumenterer at innen helse- og omsorgstjenester er det ingen aktører som har større overskudd enn gjennomsnittet, men det blir pekt på at bransjen har mindre overskudd enn andre bransjer.

· NOU-utvalget dokumenterer at innen kommunale helse- og omsorgstjenester er det kun 11% som utføres av private leverandører, slik at her er det rom for at kommuner fremover griper mulighetene og at staten styrker kommuners mulighet til å legge til rette for økt samarbeid med kommunale aktører.

· Vi anbefaler nasjonal godkjenningsportal for kommunale helse- og omsorgstjenester etter modell fra Helfo og Sverige

· Fritt brukervalg må gjelde alle kommuner og alle tjenester innen kommunale helse- og omsorgstjenester

· Likestilling mellom ideelle og private leverandører i alle anbud

· Mål på lønnsomhet må være knyttet til driftsmargin

· Krav om flere rettssubjekt for samme type tjenester er ikke hensiktsmessig

· Se på en ny klagemodell hvor andre enn kommunens innkjøpsenhet tar stilling til avviste klager som ønskes opprettholdt av klagende part.

· Private leverandører bidrar til å skape mange arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.

Mio Gruppen ønsker å avslutte med et flott sitat fra avdøde professor Inge Lønning;

«det verste du kan gjøre mot et menneske er å frata det ansvar og begrunne det med omsorg».

Vi er tilgjengelig for departementet for å utdype våre forslag og tilbakemeldinger og deltar gjerne på et digitalt møte eller kan sende ytterligere informasjon om dere ønsker.

Med vennlig hilsen

Mio Gruppen AS, Mio BPA AS og Mio omsorg AS.

Arve Kambe /s./

Markeds- og myndighetskontakt

Tlf. 95 08 56 49

arve.kambe@mio.no

Vedlegg