Forsiden

Høringssvar fra Hero Group AS

Dato: 15.03.2021

Vi viser til Velferdstjenesteutvalgets rapport «NOU 2020: 13 – Private aktører i velferdsstaten» med frist for høringssvar 15. mars 2021, og takker for anledningen til å gi våre innspill til rapporten.

· Vi er glade for det grundige arbeid som utvalget har utført. Dette feltet har lenge vært preget av en ideologisk dragkamp der lite fruktbare fiendebilder har fått lov til å utvikle seg. Med utvalgets rapport har vi fått et mer faktabasert grunnlag for å videreutvikle fremtidsrettede offentlig-private løsninger.

· Det er viktig at utvalget slår fast at penger bevilget til velferd faktisk blir til velferd, og at fortjeneste i sektoren ikke er urimelig.

· Det er viktig at diskusjonen om hva det er greit å konkurranseutsette ikke slår over i generell næringsfiendtlighet. Alt kan ikke løses av det offentlige, og ideelle aktører er ikke en a priori garanti for kvalitet og effektiv bruk av offentlige midler. For brukernes skyld er det viktig at både offentlige, private og ideelle leverandører vurderes kritisk etter tydelige kvalitetsstandarder, brukertilfredshet og samfunnsøkonomisk effektivitet.

· Innfor de tjenesteområder som Hero jobber har private aktører over mange år vært viktige for kvalitetsutvikling og profesjonalitet. Private aktører har vært avgjørende for å kunne mobilisere raskt når samfunnet har økende behov. Og samfunnet har spart betydelige beløp på private aktørers evne til rask nedbygging. Det er viktig at slike forhold anerkjennes når vi skal videreutvikle gode modeller for fremtiden.

Hero er en gruppe av selskap som jobber internasjonalt med undervisning, språktjenester og asylmottak. Vi er en verdibasert virksomhet som ønsker å bidra til at flyktninger og innvandrere opplever trygghet, og raskest mulig blir deltakere og bidragsytere i sitt nye land. Hero tilbyr ekspertise innenfor noen av de mest krevende tema som liberale vestlige demokratier står overfor: Migrasjon, integrasjon og inkludering av innvandrere i arbeidsmarkedet. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet. Basert på gode faglige modeller fra Norge er vi nå etablert med like mange asylmottak i Tyskland som i Norge.

Heroselskapene inngår som en av divisjonene i Norlandia Health & Care Group AS (NHC Group), et norskeid, multinasjonalt selskap med hovedkontor i Oslo. Vi viser til mer utfyllende høringssvar fra NHC.