Forsiden

Høringssvar fra Innlandet fylkeskommune

Dato: 15.03.2021

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommunen har vedtatt følgende:

1. Fylkesutvalget ønsker å støtte sterke fellesskapsløsninger og ikke en utvikling der en stadig større andel av offentlige tjenester eies og drives av kommersielle konsern. Vi vil arbeide for at ansvar og drift av viktige offentlige tjenester fortsatt skal ligge til kommuner, fylkeskommuner og stat.

2. Fylkesutvalget ser betydningen av å få kartlagt de samfunnsøkonomiske konsekvenser ved å konkurranseutsette velferdstjenester, slik at man sikrer en optimalisert bruk av fellesskapets midler og at overskudd i private leveranser ikke går på bekostning av kvalitet i tjenester.

3. Fylkesutvalget støtter utvalgets anbefalinger med følgende merknader:

 Fylkesutvalget støtter utvalgets mindretall knyttet til økt transparens om eierskap, organisering og økonomi.

 Fylkesutvalget mener at kommersielle aktører innen barnevern bør avgrenses fra å levere tiltak på hele eller deler av barnevernsområdet, i tråd med mindretallet ved Bjerkan, Vislie og Røtnes.

 Fylkesutvalget støtter mindretallets syn i 27.7 om ideelle aktører.

Vedlegg