Høringssvar fra Bransjerådet for film

Dato: 07.02.2022

Innledning

Bransjerådet for film takker for muligheten til å delta i høring av NRK plakaten.

Hele Bransjerådet står sammen i et felles ønske om å sikre gode økonomiske vilkår for NRK som vår felles offentlige allmennkringkaster. Som en sentral aktør i den norske audiovisuelle bransjen, er det avgjørende at NRK i større grad enn i dag bidrar til å utvikle hele kretsløpet som de selv er en del av. NRK må være et forbilde når det gjelder respekt for opphavsrett og kollektive avtaler, gode arbeidsvilkår og ha en sunn og bærekraftig tilnærming til rettighetserverv.

I høringsnotatet påpekes det at NRK-plakaten i sin helhet er tatt inn i NRKs vedtekter, noe som gjør den formelt bindende for NRK. Videre forklares det at “Plakaten – både del II og III av vedtektene – danner videre grunnlag for Medietilsynets tilsyn med NRKs oppfyllelse av sitt allmennkringkastingsoppdrag. Resultatet av tilsynet publiseres i den årlige Allmennkringkastingsrapporten. “

På den bakgrunn mener vi at Medietilsynet bør ta en mer aktiv rolle overfor hele kulturfeltet og spesielt berørte bransjeaktører for å innhente erfaring med praktisering av plakaten i forbindelse med sin årlige rapport.

I Medietilsynets rapport “NRKs bidrag til mediemangfoldet” (november 2021) fremheves:Et stort globalt tilbud gjør tilgangen til norsk kulturjournalistikk, kulturdebatt og den undersøkende kulturjournalistikken enda viktigere. NRKs arbeid med å synliggjøre kulturinnholdet er derfor en stadig en viktig del av oppdraget, og NRK bør styrke arbeidet med å synliggjøre kulturinnholdet på alle sine plattformer fremover.”

Våre forslag til endringer i plakaten, baserer seg på film- og TV-bransjens erfaringer med NRKs praksis i dag. Vi foreslår ikke detaljstyring av NRKs redaksjonelle innhold, men mener det er nødvendig med tydeligere rammer og vilkår som NRK må operere innenfor for å etterleve kravene og intensjonene som er nedfelt i plakaten.

Merknader

§ 17

Nåværende formulering:

§ 17 NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.

Forslag til ny formulering:

§ 17 A NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner.

NRK skal tilstrebe variasjon i formidlingen av kunst, slik at publikum får oppleve kunst, ikke bare i utdrag i journalistisk kontekst, men også gjennom formidling av hele verk på kunstens premisser. NRK skal formidle norsk musikk, spillefilm, dokumentar, og drama, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

§ 17 B NRK skal stimulere norske kunstnere og produksjonsmiljøer. NRK skal følge åndsverklovens regler om kreditering etter god skikk og dens ufravikelig rett til rimelig vederlag som kompensasjon for bruk av åndsverk.

NRK skal respektere den enkelte kunstners rett til å gi en kollektiv forvaltningsorganisasjon fullmakt til å forvalte kunstnernes rettigheter, jf. lov om kollektiv forvaltning m.m. § 5.

NRK skal etterstrebe å inngå kollektive avtaler med bransjens organisasjoner for å skape ryddige og regulerte forhold på sine produksjoner.

NRK skal ved alle engasjement av kunstnere som minimum tilby samme markedsvilkår (bransjestandard) som de gjeldende kollektive tariffavtaler, rammeavtaler og rettighetsavtaler til de respektive bransjeorganisasjoner som kunstneren er medlem av dersom NRK selv ikke har en kollektiv avtale med dennes bransjeorganisasjon.

Begrunnelse:

Generelt

Vi vil understreke viktigheten av innføringen av regelen om “rimelig vederlag” i § 69 åndsverkloven herunder også revidering av åndsverkloven og implementeringen av kravet til “rimelig vederlag” for utnyttelse av åndsverk etter digitalmarkedsdirektivet. Vi ser denne nyere lovgivningen som en klar begrunnelse for innføring av lisensbegrensning i forhold til rettighetserverv, da man på avtaletidspunktet vanskelig kan beregne et “rimelig vederlag” mot en engangssum for “evig tid” (“evig tid” vil være 70 år etter opphaverens død).

NRK ignorerer i dag retten til den enkelte kunstners bransjeorganisasjon forhandlingsfrihet, for eksempel ved at NRK nekter å respektere rettighetsfullmakter som er gitt av kunstnere til eget forbund eller fullmakter gitt fra forbund til for eksempel en forvaltningsorganisasjon som Norwaco.

NRK har dessverre i en årrekke misligholdt det særskilte ansvar de bør og skal ha til å samarbeide med det eksterne produksjonsmiljø og kunstnerne der ved at de fremstår som en dikterende eneveldig statsmakt det er umulig å få rimelige avtaler med.

Det er derfor på høy tid å ta grep i forhold til dette for at NRK skal kunne oppfylle målet om å stimulere det norske produksjonsmiljøet.

§ 24

Nåværende formulering:

§ 24 NRK skal være til stede på, og utvikle tjenester på, alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud.

Forslag til ny formulering:

§ 24 NRK skal være til stede på, og utvikle tjenester på, alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud. NRK skal hindre at nettspilleren eller NRK-appen gjøres tilgjengelig på tredjeparts plattform uten at rettighetshavere mottar rettighetsvederlag for dette.

Begrunnelse:

Dette mener vi er en viktig presisering for å hindre at TV-distributører og andre aktører vederlagsfritt kan lenke til NRK.no eller NRK appen. Vi er av den oppfatning at slik lenking eller lignende tilgjengeliggjøring ikke bør gjøres uten at det betales rettighetsvederlag for NRKs innhold, på samme måte som det gjøres når TV-distributører videresender NRKs lineære tilbud.

NRK tilbyr NRK-appen gratis til kommersielle TV-distributører som Telenor, Telia og andre med begrunnelse i en EU-dom som tillater viderelenking av lovlig tilgjengelig materiale (Svensson-Retriever-dommen). Denne praksisen går utover eksisterende kollektive betalingsmodeller for rettigheter fra tv-distributører til forvaltningsorganisasjonen Norwaco (Fellesavtalen). Det går også utover hele bransjens mulighet til å få kollektivt og rimelig betalt for sine rettigheter (kunstnere, produsenter og filmdistributører).

I Danmark har DR og kunstnerorganisasjonene, såvidt vi kjenner til, blitt enige om at DR ikke skal kunne tilby sin DR-app gratis til TV-distributører utenom kollektivt avtaleverk hvor det skal betales for rettighetservervelse til kunstnere og produsenter.

§ 36

Nåværende formulering:

§ 36 NRK skal legge ut minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter.

Forslag til ny formulering:

§ 36 NRK skal legge ut minst 50 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til et mangfold av eksterne produsenter (jf. § 14 og § 16) i åpen konkurranse. Det som legges ut skal representere en bredde i format og genre og utgjøre et betydelig volum målt i sendetid.

Den delen av NRKs investering i eksterne produksjoner som skal tilbakebetales, samt inntekter NRK får fra programinvestering i eksterne produksjoner, skal ikke medregnes som en del av de 50 pst. Vederlag for rettighetskjøp og andel investering skal være rimelig fordelt og følge markedsmessige vilkår.

NRK skal i samarbeid med representanter for det norske uavhengige produksjonsmiljøet utarbeide retningslinjer for NRKs erverv av rettigheter og eierskap i produksjoner NRK bestiller fra det uavhengige produksjonsmiljøet.

Begrunnelse:

Å bidra til et levedyktig uavhengig produksjonsmiljø er viktig for å ivareta NRK-plakatens forpliktelser knyttet til norsk kultur og mangfold. Det er derfor behov for en ytterligere styrking av NRKs eksterne programbudsjett.

Et alternativ til å øke forpliktelsen til 50%, kan være å forplikte NRK til å bruke minimum 40% hvert år, og ikke å gjøre et gjennomsnitt for de tre siste årene.

Vi savner også en mer presis og transparent definisjon av hva som ligger i begrepet «det frie programbudsjettet». Dette bør inn i NRK-plakaten.

Det er en åpenbar ubalanse i forhandlingsstyrken mellom NRK og aktørene i det eksterne produksjonsmiljøet. Dette fører til at NRK i stor grad kan diktere avtalevilkårene, og dette gjøres i stor utstrekning.

Storbritannia har gjort en lovendring i The Communications Act som pålegger BBC og de andre allmennkringkasterne å forhandle «terms of trade» med produsentforeningen i Storbritannia. Resultatet er at BBC og allmennkringkasterne har inngått avtaler som bl.a regulerer at kringkasterne kun erverver en visningsrett på mellom tre til fem år og bare i Storbritannia.

§ 37

værende formulering:

§ 37 NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne. NRK skal arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for befolkningen. NRK skal tilgjengeliggjøre informasjon om arkivmaterialet. NRKs arkivmateriale skal så langt det er praktisk og juridisk mulig, samt presseetisk forsvarlig, være tilgjengelig for viderebruk. NRK kan kreve dekket kostnadene ved å gjøre arkivmateriale tilgjengelig for slik viderebruk av andre.

Forslag til ny formulering:

§ 37 NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne. NRK skal digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for befolkningen og betale rimelig vederlag til rettighetshaverne for slik tilgjengeliggjøring. NRK skal tilgjengeliggjøre informasjon om arkivmaterialet.

NRKs arkivmateriale skal så langt det er praktisk og juridisk mulig, samt presseetisk forsvarlig, være tilgjengelig for viderebruk. NRK kan kreve dekket kostnadene ved å gjøre arkivmateriale tilgjengelig for slik viderebruk av andre.

NRKs rekvisittlager skal være tilgjengelig for bruk av det eksterne produksjonsmiljøet. NRK kan kreve dekket kostnadene ved å gjøre rekvisitter tilgjengelig for slik bruk av andre.

Begrunnelse:

Det følger av åndsverksloven at rettigheter for ny type bruk må klareres. NRK og Norwaco hadde frem til 2019 en avtale for hele det gamle arkivet med en rettighetsbetaling som rettighetshaverne opplevde som lav, men akseptabel.

Vi mener at dette må ses i sammenheng med det ansvaret NRK som offentlig allmennkringkaster har for å bidra til at vi har skapende profesjonelle kulturarbeidere i Norge som faktisk kan leve av sitt yrke. Det er et tankekors at NRK nå må til Riksmekler og ikke kommer oss i møte med et tilbud om rimelig vederlag på nivå med det de har betalt før.

NRKs ansvar når det gjelder arkivet må utdypes og presiseres. Vi viser for øvrig til høringssvar fra Norwaco.

NRK har bygd opp et unikt rekvisittlager som frem til nå har vært tilgjengelig for bruk av den eksterne produksjonsbransjen. NRK har nylig stengt tilgangen til dette arkivet. Det finnes ikke private/kommersielle alternativer til dette rekvisittlageret nettopp fordi man har kunnet bruke NRK sitt, og bransjen har derfor hatt en legitim forventning om at dette ville videreføres.

§ 42

værende formulering:

§ 42 NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for både smale og brede grupper, herunder egne kulturprogrammer. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen.

Forslag til ny formulering:

§ 42 NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for både smale og brede grupper, og skal ha egne kulturprogrammer som formidles bredt på alle plattformer inkludert NRKs hovedkanaler. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen, og i norsk kulturliv.

Begrunnelse:

Medietilsynet anbefaler i sin rapport “NRKs bidrag til mediemangfoldet” at NRK bør styrke synliggjøringen av kulturinnholdet på alle sine plattformer fordi dette er en type innhold som de kommersielle aktørene tilbyr mindre av. Vi ser en tendens til at kulturinnhold plasseres i nisjer og ikke får den brede formidlingen som vi oppfatter som intensjonen i NRK-plakaten. Enkelte plattformer som nrk.no har en svært lav andel kulturinnhold med bare 3,2 % kultursaker, ifølge en undersøkelse fra Infomedia Norge. Anbefalingen fra Medietilsynet bør derfor formaliseres gjennom endring av §42.

§ 51

Nåværende formulering:

§ 51 NRK skal gjøre flest mulig av sine radio- og fjernsynsprogrammer tilgjengelig på Internett, både ved samtidig distribusjon og som arkivtjeneste for nedlasting og/eller individuell avspilling mot rimelig vederlag til rettighetshaverne og i avtaler med deres organisasjoner. NRK skal herunder minimum gjøre tilgjengelig hele sin egenproduserte sendeflate fra de siste sju dager som arkivtjeneste, forutsatt at dette ikke innebærer uforholdsmessig høye kostnader. NRK skal etterstrebe at også mest mulig av den øvrige sendeflaten fra siste sju dager gjøres tilgjengelig som arkivtjeneste.

Forslag til ny formulering:

§ 51 NRK skal gjøre flest mulig av sine radio- og fjernsynsprogrammer tilgjengelig på Internett, både ved samtidig distribusjon og som arkivtjeneste for nedlasting og/eller individuell avspilling mot rimelig vederlag til rettighetshaverne og/eller i avtaler med deres organisasjoner. NRK skal herunder minimum gjøre tilgjengelig hele sin egenproduserte sendeflate fra det siste året som arkivtjeneste, forutsatt at det betales rimelig vederlag til rettighetshaverne og/eller i avtaler med deres organisasjoner. NRK skal etterstrebe at også mest mulig av den øvrige sendeflaten fra det siste året gjøres tilgjengelig som arkivtjeneste.

Begrunnelse:

Bestemmelsen reflekterer blant annet at rettighetsklarering for sju dager kan koste mye i henhold til de gamle tariffavtalene som har eksistert i over 60 år. De fordrer at NRK skal betale 15% tillegg av lønnen for hver 4.uke produksjonen skal ligge ute. NRK har de siste årene nektet å følge disse avtalene.

Resultatet er at NRK ikke har betalt noe for rettigheter for sine egenproduksjoner, og de ligger ulovlig ute på NRK-appen. På tross av at forbundene gjentatte ganger har tilbudt NRK rimelige avtaler for å løse denne vanhjemmelen og ulovlighetene, har NRK svart: “den sjansen tar vi”.

Samtidig krever NRK for sin egen del “alt eller ingenting” - dvs. evige rettigheter. I en regissørs tilfelle krever NRK altså at en intern TV-dramaserie regissøren har skapt skal kunne ligge publisert til hele Norges befolkning i de neste 120 år uten at NRK betaler noe for det. Dette kan umulig være i tråd med åndsverkloven om “rimelig vederlag”.

Vennlig hilsen Bransjerådet for film:

Dramatikerforbundet

Film & Kino

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norsk filmforbund

Norsk Skuespillerforbund

Virke Produsentforeningen