Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Dato: 25.01.2022

HØRINGSSVAR OM NRK-PLAKATEN 2022

Innledning

Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring med frist 7. februar 2022.

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 107.000 medlemmer. Vi arbeider blant annet for en livssynsnøytral stat og et mangfoldig samfunn.

Innspill

Human-Etisk Forbund mener det er behov for å styrke koblingen mellom disse to paragrafene:

  • Paragraf 18: «NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet».
  • Paragraf 29: «NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.»

Paragraf 29 pålegger NRK implisitt å verne sin integritet og troverdighet også mot personer eller grupper som er motivert ut fra religion og livssyn.

Ettersom dette er interessegrupper som historisk sett har hatt en sterk posisjon i NRK, bl.a. pga. den tidligere statskirkeordningen, mener vi de gode prinsippene i paragraf 29 bør presiseres særskilt i paragraf 18 der pålegges NRK å «gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet».

Vi er opptatt av at den ønskede gjenspeilingen må gjøres uten at grupperinger motivert ut fra religion og livssyn tillates å øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet, eller at NRK påvirker lytterne og seerne på vegne av én trosretning.

Vi mener NRK-plakatens paragraf 18 bør inneholde et tydelig vern mot at slike grupper kan svekke paragraf 29s krav til saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet på det følsomme religions- og livssynsområdet.

Derfor foreslår vi at paragraf 18 i NRK-plakaten endres til følgende:

«NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet på en ikke-forkynnende måte, i tråd med intensjonene i §29.»

Ut over dette har vi ingen endringsforslag og støtter resten av departementets forslag til ny NRK-plakat.

Vennlig hilsen
Human-Etisk Forbund

Trond Enger
generalsekretær

Lars-Petter Helgestad
politisk og internasjonal sjef

Vedlegg