Høringssvar fra Amedia AS

Dato: 07.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse om NRK-plakaten

Vi viser til høringsbrev datert 29.11.2021.

Amedia viser til høringsuttalelse fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i sakens anledning. Utover dette ønsker Amedia å avgi følgende uttalelse.

Amedia er Norges største utgiver av redaktørstyrte medier. Som eier og utgiver av 90 lokalaviser og to riksaviser, er vi opptatt av hvilket mandat og oppdrag Norges offentlig eide allmennkringkaste har, og hvordan NRK løser dette oppdraget.

Amedia er glad for at Kulturdepartementet som NRKs eier inviterer til en bred høring om de rammene som den statlige allmennkringkasteren skal forholde seg til i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, sin redaksjonelle virksomhet og sitt redaksjonelle tilbud.

Amedia observerer at NRK i dag opererer i økende grad i det samme markedet som Amedias og andre private redaktørstyrte medier. Konsekvensen er økt konkurransepress og svekkede muligheter for private redaktørstyrte medier til å finansiere journalistikken.

Det begrunner vi med følgende: NRK-plakaten og NRK-vedtekten setter rammene for NRKs virksomhet. Dagens NRK-plakat er utformet på en måte som knapt avgrenser NRKs allmennkringkastingsoppdrag. I praksis er det slik at alt NRK til enhver tid tilbyr er å anse som allmennkringkastingsvirksomhet, og dermed inngår som en del av det oppdraget eieren har definert.

Eksempler fra NRK-plakaten (våre uthevinger)

§24 heter det at «NRK skal være til stede på, og utvikle tjenester på, alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud

§41 der det heter at «NRK skal kunne formidle samme type tilbud som også tilbys av kommersielle aktører….»

§50 der det heter at «NRKs tjenester på Internett skal samlet i levende bilder, lyd og tekst i det minste inneholde et løpende oppdatert tilbud av…..».

I praksis betyr det at om vår statlige allmennkringkaster finner dette hensiktsmessig så kan den velge å utgi papiraviser eller lage lokale digitale tekstbaserte tjenester for enkeltkommuner, som vil være i direkte konkurranse med private norske lokalaviser. Det betyr også at NRK fritt kan etablere egne tjenester som utelukkende er tilgjengelig på globale tredjeparts plattformer i sosiale medier og la disse mediene kunne skaffe seg inntekter basert på tilgjengeligheten av NRKs innhold.

Amedia mener derfor det er behov for å innføre noen tydeligere avgrensninger i NRK-plakaten, og i NRKs handlingsrom på noen utvalgte områder. Vi mener også at kontrollsystemet i Kringkastingsloven (Kringkastingslovens §6-1 og forskrift om kringkasting §§ 6-1 og 6-2) knyttet til vurdering av nye tjenester bør utvides til også å gjelde spørsmålet om NRKs virksomhet i sin alminnelighet.

Amedia vil på denne bakgrunn kommentere følgende bestemmelser i NRK-plakaten:

§14 – NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt)

Medietilsynets rapport om NRK slår fast at NRKs virksomhet har en økende påvirkning på private redaktørstyrte mediene fra 2018 frem til i dag. Vi ser allerede at NRK med sitt internettilbud påvirker de private medienes muligheter i markedet. Det skyldes at NRK.no og de private mediene konkurrenter om publikum i det samme markedet. NRK.no oppleves som et gratis substitutt til avisenes brukerbetalte tjenester for mange, og NRKs aktivitet og bruk av sosiale medier påvirker annonsemarkedet. Det rammer private avisers utviklingsmuligheter, finansieringsgrunnlag og evne på å fylle sitt samfunnsoppdrag – og kan ha potensielle negative effekter for mediemangfoldet.

NRKs ansvar for mediemangfoldet kan ivaretas på den ene siden i) positivt ved at NRK tilbyr tjenester som tilfører befolkningen økt samfunnsverdi, eller som følge at NRKs innhold deles eller blir tilgjengeliggjort for andre norske redaktørstyrte medier.
På den andre siden dersom NRK ii) avstår fra å gjøre ting som påvirkning markedet negativt og ikke opptrer på en måte som svekker andre norske medieaktører.

Bestemmelsen i §14 bør utvides med bestemmelser som adresserer begge disse dimensjoner. Dette kan gjøres ved å ta inn en bestemmelse om at NRK kun kan ha tjenester som tilfører mediemarkedet merverdi utover det som allerede finnes i markedet, og som ikke har dokumenterte negative konkurransebegrensende effekter i mediemarkedet. Det vil i tilfelle innebære at også i plakatens punkt om mediemangfold innføres tilsvarende regler og avgrensninger som dem som gjelder for vurderingen av nye tjenester i Forskrift for kringkasting.

Amedia foreslår:

NRK skal utvikle mediemangfoldet i form av tjenester som skiller seg vesentlig fra andre tjenester som allerede tilbys i mediemarkedet, tjenester som tilfører merverdi utover det som allerede tilbys i markedet, og ved å vurdere om tjenestene har negative konkurransemessige effekter i mediemarkedet og påvirker mediemarkedet negativt. (jfr forskriftens §§6-1 og 6-2)

§24 – NRK skal være til stede på, og utvikle tjenester på, alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud.

NRK er den medievirksomheten i Norge som mest aktivt bruker sosiale medier som distribusjonskanal. NRK har et stort antall Facebook-kontoer/-sider, og egne rene Youtube-tjenester med innhold som ikke er tilgjengelig eller inngår i NRKs ordinære kringkastingsvirksomhet. Det betyr at NRK tilfører tredjeparts plattformer, eid av globale aktører, betydelig mengder attraktivt og verdifullt innhold, innhold som disse eierne/plattformene kan utnytte til å generere egne inntekter fra.

Disse globale aktørene er de største konkurrentene til norske redaktørstyrte medier i annonsemarkedet. Hovedtyngden av det tapet norske aviser har hatt i annonsemarkedet de siste årene, skyldes at norske annonsørene har flyttet pengene fra norske redaktørstyrte aviser til globale sosiale medier, eid av ikke-redaksjonelle aktører. NRKs bruk av sosiale medier bidrar på denne måten med på å svekke norske private medievirksomheter som er avhengig av annonseinntekter og brukerinntekter.

Amedia mener derfor at det bør innføres noen tydelige begrensninger i NRKs mulighet til å bruke globale tredjeparts plattformer. Det bør i NRK-plakaten tas inn en bestemmelse om at NRK må vise varsomhet ved distribusjon via sosiale medier og at globale sosiale medieplattformer ikke kan brukes som selvstendige distribusjonskanaler for tjenester som ikke har sitt utspring i NRKs egne plattformer.

Amedia mener det fremover bør bli like naturlig at NRKs innhold deles med norske medier som at innhold deles på globale tredjepartsplattformer som de sosiale mediene. En slik tilgjengeliggjøring kan bidra til at NRKs innhold når ut til flere gjennom norske kanaler, jfr formuleringen om å nå bredest mulig ut med sitt programinnhold, og dermed bidra til å styrke innholdsmangfold til det norske folk og mediemangfoldet.

Dagens bestemmelsen kan leses som at det åpnes for at NRK kan etablere rene eller hovedsakelig tekstbaserte tjenester på selvstendig grunnlag, løsrevet fra den innholdsproduksjonen NRK står for som kringkaster. Dette kan stå i motstrid til NRKs formålsparagraf slik den er uttrykt i NRKs vedtekter – «NRKs formål er å tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplattformer» - der det altså slås fast at tilbudet på alle plattformer skal være «allmennkringkasting».

Derfor ønsker Amedia en tydelig avgrensning og foreslår at ordene «og utvikle tjenester på» tas ut av paragrafen, og at ordlyden for øvrig harmoneres med vedtektenes formålsbestemmelse.

Amedia foreslår:

«NRK skal være til stede på og kan tilgjengeliggjøre sitt allmennkringkastingstilbud på alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud. NRK skal likestille alle aktører når innholdet tilgjengeliggjøres på tredjeparts plattformer.»

§26 – NRK skal ha et særlig ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner.

NRKs yter et viktig bidrag til det geografiske mediemangfoldet. Dette kommer klart til uttrykk i §20 i plakaten: «NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud. NRK skal være til stede i alle fylker» og i §33: «NRK plikter å tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene. NRK skal ha distriktssendinger alle hverdager».

Amedia mener imidlertid at formuleringen i dagens NRK-plakat om å pålegge NRK et særlig ansvar for å dekke geografiske blindsoner, bør fjernes.

Amedia begrunner dette ved at det er høyst problematisk å tillegge NRK er særlig ansvar for å dekke geografiske blindsoner. Et slikt pålegg innebærer for det første en prinsipielt uheldig utvidelse av oppdraget som er definert for NRK i relasjon til geografisk tilstedeværelse og type programtilbud. For det andre er det svært få reelle geografiske blindsoner i Norge, dvs områder/kommuner som ikke blir dekket journalistisk av en eller flere norske aviser. Og for det tredje vil det innebære et pålegg til NRK om å gå inn i superlokale markeder og utvikle mer eller mindre identiske nettavisløsninger som private norske aviser har, dvs hovedsakelig tekstbaserte lokale tjenester. Amedia mener det primært må være de private medienes oppgave å ansvar å bidra til et geografisk mangfold, ikke et allmennkringkastingsoppdrag, og at det offentlige bør bruke andre virkemidler enn NRK som tiltak for å dekke geografiske blindsoner i medie-Norge.

Vi er enig i at NRK skal ha et ansvar for å dekke tematiske blindsoner. Dette kan for eksempel gjelde det regionale forvaltningsnivået som Medietilsynet påpeker i sin rapport.

Amedia foreslår:

NRK skal ha et særlig ansvar for å dekke tematiske blindsoner.

§41 – NRK skal kunne formidle samme type innhold som også tilbys av kommersielle aktører, men bør etterstrebe å tilføye sitt tilbud et element av økt samfunnsverdi i forhold til det kommersielle tilbudet.»

På generelt grunnlag vil det naturligvis være samsvar mellom innholdet NRK tilbyr og tilbudet hos andre (allmenn)kringkastere. Gitt konkurransesituasjonen mellom NRK og andre kringkastere gir dagens paragrafen mening med et nedtonet krav om å «etterstrebe å tilføye sitt tilbud et element av økt samfunnsverdi.»

Spørsmålet er om denne bestemmelsen også har samme gyldighet for forholdet mellom NRK og private aktører i det digitale markedet? Hvis det er tilfelle er det mer problematisk å slå fast at NRK fritt skal kunne tilby identiske tjenester og innhold som de kommersielle aktørene tilbyr. Etter vårt syn vil det i utviklingen av NRKs tjenester på Internett være behov for mer spesifikke rammer for NRKs bidrag. Vi mener derfor at kravet om å tilføre en samfunnsmessig merverdi må være absolutt.

I dette markedet er det ikke noe konkurransemessig underskudd som fordrer at NRK går inn med et tilbud i direkte konkurranse med de private. For NRK.no og tilsvarende tjenester fra allmennkringkasteren bør det klart fremgå som et krav at NRKs tilbud skiller seg vesentlig fra andre tjenester som allerede tilbys, at tjenesten må tilføre en merverdi utover det som allerede tilbys i markedet. Da må det alltid vurderes om NRKs tilbud har negative konkurransemessige effekter.

Vi viser her til kommentarene våre under §14. Dersom vårt forslag ikke imøtekommes i §14, kan det alternativt legges inn i §41.

§ 50 NRKs tjenester på Internett skal samlet i levende bilder, lyd og tekst i det minste inneholde et løpende oppdatert tilbud av: Nasjonale og internasjonale nyheter; Et eget regionalt nyhets- og innholdstilbud; Egenutviklet innhold for barn og unge; Fakta- og bakgrunnsinformasjon for nyheter, debatt og aktuelle samfunnsspørsmål; Kunst og kultur; Sport og underholdning; Tjenester og spill som stimulerer til interaktiv deltakelse

Det er her i liten grad noen reell avgrensing av hva NRK kan tilby på NRK.no. Paragrafen må sees i sammenheng med §§ 14 og 41. Derfor vil vi avslutningsvis gjenta vårt innspill om at det blir lagt til rette for at kringkastingslovens § 6-1 a og kringkastingsforskriften § &-1 og 6-2 utvides fra å gjelde «nye tjenester» til også å gjelde NRKs tjenester på Internett i sin alminnelighet.

Hilsen

Anders Møller Opdahl

Konsernsjef

AMEDIA AS