Høringssvar fra Norsk Viseforum

Dato: 07.02.2022

HØRINGSSVAR NRK-PLAKATEN

Norsk Viseforum er en interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge. Vi arbeider for å styrke betydningen av og vilkårene for viser i Norge, både som norsk kulturarv og levende, nyskapende kulturuttrykk. Vi definerer viser som tonesatt poesi, musikk hvor fortellerkunst og tekst står sentralt.

Norsk Viseforum vil med dette gi vårt høringssvar til fornyelse av NRK-plakaten. Innledningsvis vil vi uttrykke vår støtte til plakatens ivaretakelse av norsk språk, kultur og identitet. Som allmenkringkaster har NRK et særlig ansvar for å formidle norsk og samisk kultur og musikk. Vi ser det som helt nødvendig at dette styrkes i den nye NRK-plakaten, med krav til faste daglige kulturnyhetssendinger og en gitt prosentvis andel norsk musikk på alle kanaler i radio og tv.

Her er våre konkrete forslag til endringer av plakaten:

II NRK-plakaten

Dagens formulering i NRK-plakaten:

§ 17 NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.

Forslag til ny formulering:

§ 17 NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer ved å ha en fast daglig kulturnyhetssending primetime på alle kanaler både på TV og radio.

Norsk språk, identitet og kultur

Dagens formulering i NRK-plakaten:

§35 NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40 pst. av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

Forslag til ny formulering:

§ 35 NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40 pst. av musikken som spilles på samtlige av NRKs radiokanlaler skal være norskkomponert musikk, med hovedvekt på norskspråklig musikk. I NRKs egne eller bestilte produksjoner til NRK TV og øvrige plattformer, skal minst 75 pst. av musikken være skapt eller fremført av norske og samiske opphavere/utøvere. Dette tallet gjelder på kanalnivå, og ikke for det enkelte program. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

Høy kvalitet, mangfold og nyskaping

Dagens formulering i NRK-plakaten:

§ 42 NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for både smale og brede grupper, herunder egne kulturprogrammer. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen.

Forslag til ny formulering:

§ 42 NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for både smale og brede grupper, herunder egne daglige

kulturprogrammer på alle kanaler både på TV og radio. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen.

Norsk Viseforum stiller seg for øvrig bak høringsinnspillet til Kunstnernettverket, og vi vil spesielt rette oppmerksomheten mot forslaget om ny paragraf i NRK-plakaten:

NY PARAGRAF - Åndsverklov og kunstneres rettigheter

Vi vil understreke viktigheten av at regelen om “rimelig vederlag” i § 69 åndsverkloven, herunder også revidering av åndsverkloven og implementeringen av kravet til “rimelig vederlag” for utnyttelse av åndsverk etter digitalmarkedsdirektivet følges og vil derfor foreslå dette som et eget punkt i plakaten. Vi ser denne lovgivningen blant annet som en klar begrunnelse for innføring av lisensbegrensning, da man vanskelig på avtaletidspunktet kan beregne et “rimelig vederlag” mot en engangssum for “evig tid” (“evig tid” vil for eksempel si opp til hele 70 år etter opphaverens død).

Forslag til ny paragraf:

NRK skal følge åndsverklovens regler om kreditering etter god skikk og dens ufravikelig rett til rimelig vederlag som kompensasjon for bruk av åndsverk

NRK skal respektere den enkelte kunstners rett til å gi en kollektiv forvaltningsorganisasjon fullmakt til å forvalte kunstnernes rettigheter, jf. lov om kollektiv forvaltning m.m. § 5.

NRK skal ved alle engasjement av kunstnere som minimum tilby samme markedsvilkår (bransjestandard) som de gjeldende kollektive tariffavtaler, rammeavtaler og rettighetsavtaler til de respektive bransjeorganisasjoner som kunstneren er medlem av dersom NRK selv ikke har en kollektiv avtale med dennes bransjeorganisasjon.

Med vennlig hilsen

Norsk Viseforum