Høringssvar fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Dato: 25.01.2022

Til Kulturdepartementet

Oslo, 25.01.2022

Høringssvar om NRK-plakaten

STL, som samler bredden av tros- og livssynssamfunn til dialog og arbeid for likebehandling, og er den sentrale kunnskapsarena for religions- og livssynsmangfoldet takker for muligheten til å svare på denne høringen.

NRK-plakaten punkt 3. i: «NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn og religioner i det norske samfunnet.»

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er fornøyd med at dette punktet om religiøst mangfold er inkludert i NRK-plakaten. Vi håper det forblir sånn. Det er ikke behov for noen tillegg, eller endringer i ordlyden. Dette punktet er tilstrekkelig. Gitt at det følges opp.

NRK har i de senere årene produsert mye innhold som viser frem tros- og livssynsmangfoldet i landet vårt på en god måte. Ikke minst har NRK Skole vært flinke. Ett program vi gjerne vil trekke frem er «Festen før fasten». Dette programmet bidrar til at norske muslimer føler seg sett, inkludert og verdsatt.

Kristne er ivaretatt av NRK, og i økende grad også muslimer. Mangfoldet rommer imidlertid langt flere trosretninger. Det ville vært fint om også andre religioner og livssyn i større grad ble viet plass i NRK-systemet.

Gitt at NRK er en så stor og dominerende aktør, med stor troverdighet, og en helt særegen finansieringsmodell, er det særlig viktig at innholdet er korrekt, og at tros- og livssynssamfunnene blir presentert på en måte de kan kjenne seg igjen i. Det er ikke alltid tilfellet. Blant annet har Buddhistforbundet reagert sterkt på måten deres tradisjon ble presentert på i en episode av «På tro og Are».

Vi viser ellers til STLs høytidskalender som samler de viktigste høytidene fra bredden av religioner i Norge. https://www.trooglivssyn.no/wpcontent/uploads/2021/12/Hoytidskalender.pdf

Med vennlig hilsen,

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn v/

Trond Enger (styreleder)

Ingrid Rosendorf Joys (generalsekretær)

Vedlegg