Høringssvar fra Kirkerådet, Den norske kirke

Dato: 02.02.2022

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR - KIRKERÅDET - NRK-PLAKATEN

Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev av 29.11.21 hvor NRK-plakaten sendes på høring.

Kirkerådet vil med dette, på vegne av Den norske kirke, knytte noen kommentarer til NRK-plakaten § 18 hvor det følger at: «NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.»

Kirkerådet vil understreke viktigheten av at NRK-plakaten fremholder at religion, tro og livssyn skal være en viktig del av NRKs tilbud. NRK har et ansvar for å bidra til et livssynsåpent samfunn hvor tro og livssyn har en naturlig plass i det offentlige rom. Som statseid allmenkringkaster har NRK videre et særlig ansvar for formidling av den kristne kulturarvens grunnleggende plass og rolle for samfunnet vårt. NRK er en viktig samfunnsinstitusjon i Norge, og står i en unik posisjon til å formidle og forvalte kontinuiteten og betydningen kirken og den kristne kulturarven har hatt, og fortsetter å ha, også for nye generasjoner.

Kirkerådet mener på bakgrunn av dette at prinsippet og verdiene som er nedfelt i NRK-plakaten § 18 er sentrale i det videre arbeidet knyttet til NRKs oppdrag i helhetsvurderingen av mediestøtten og de mediepolitiske målene.

Med vennlig hilsen

Ingrid Vad Nilsen

direktør

Jan Christian Kielland

avdelingsdirektør