Høringssvar fra Fylkesmannen i Rogaland

Dato: 07.12.2020

Høyringssvar frå Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland stiller seg positive til at skognæringa opprettar ei eiga ordning for innkreving av midlar til forskings- og utviklingsprosjekt. Ordninga slik den er konstruert i dag tener ikkje føremålet. Ein naturleg konsekvens er at Skogtiltaksfondet avviklast, og me støttar dette.