Høringssvar fra NORSKOG

Dato: 09.12.2020

NORSKOG er positive til at skognæringen oppretter en egen ordning for innkreving av midler til FoU-prosjekter, som vil ivareta næringens behov på en mer anvendelig måte. NORSKOG støtter at Skogtiltaksfondet avvikles, og de øvrige forslagene til ny forskrift.