Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Justervesenets nye gebyrstruktur

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev fra departementet om ny avgifts- og gebyrstruktur for Justervesenets tilsynsvirksomhet. Hovedorganisasjonen Virke har følgende merknad:

I høringsnotatets punkt 3.4 understreker NFD at omlegging av finansiering av Justervesenet gjøres for at tilsynsoppgavene skal bli 100 pst. dekket gjennom brukerfinansiering. Virke stiller seg bak prinsippet om å unngå at ulike tilsynsområder kryssubsidierer hverandre.

Det er viktig for bensinstasjonbransjen at den ikke blir utsatt for overprising av tilsynsoppgavene og er med på å subsidiere Justervesenets tilsynsvirksomhet andre steder. Virke gjør oppmerksom på at bensinstasjonbransjen har press på marginer og lønnsomhet. Fra 2000 til 2014 har mer enn en av tre betjente bensinstasjoner blitt lagt ned.

Vennlig hilsen

Torstein Schrøder, direktør for Virke KBS og Jarle Hammerstad, direktør for næringspolitikk