Høringssvar fra Stiftelsen Dam

Dato: 22.06.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget til forskrift for lov om pengespill oppfyller lovens intensjon

Stiftelsen Dam tildeler penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Vi har eneansvar for å fordele andelen av tippeoverskuddet som er øremerket helse og rehabilitering til de frivillige organisasjonene. Disse rollene forplikter oss til innsats mot de negative følgende av pengespill.

Det er en styrke at eksisterende regler og praksis samles, og at grunnleggende ansvarlighetstiltak fastsettes i lov og forskrift. Innholdet i forslaget til forskrift oppfyller etter Stiftelsen Dams syn intensjonen i lov om pengespill godt, ved at det legges opp til en restriktiv linje med detaljerte bestemmelser for å unngå problemspilling. Her vil vi fremheve

  • Forskriftsfesting av virkemidler for å hindre skadelig spill, som begrensinger i tidsbruk og spillhastighet, innføring av maksgrenser for premier og obligatoriske pauser.
  • Innstrammingen i reglene for markedsføring.
  • Forbedret regulering av bingo (elektronisk hovedspill og databingo) med tapsgrenser, registret spill og spillpauser i hvert enkelt lokale.
  • Innføring av restriksjoner på tempo og fjerning av autoplay i databingo.
  • Hjemmel for å utlevere personopplysninger, under gitte forutsetninger, til forskning.
  • Reduksjon i antall tillatelser til større lotterier i regi av andre pengespilltilbydere

Stiftelsen Dam er glad for at ansvarlig spill er fastsatt som hovedformålet med norsk spillov og støtter på generelt grunnlag innføring av virkemidler i forskrift som bidrar til å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill.

Markedsføring

Forskriftsfesting av nødvendighetsavgrensing av markedsføring vil, om myndighetene lykkes med å begrense utenlandske aktørers mulighet til å reklamere mot det norske markedet, tvinge enerettsaktørene til å redusere egen markedsføring og på den måten betydelig redusere reklametrykket. En slik utvikling må være målet for reguleringen. Stiftelsen Dam er derfor bekymret over at forslaget til forskrift også åpner for en betydelig økning av enerettsaktørenes markedsføring sammenlignet med dagens nivå. Ved å la enerettsaktørene tilpasse egen markedsføring til utviklingen i teknologi, og spilltilbud og markedsføring for uregulerte aktører, øker faren for konkurranse som leder til et eskalerende reklametrykk på publikum. Stiftelsen Dam ber departementet vurdere om det kan legges inn formuleringer i forskrift som hindrer kappestrid i markedsføring mellom enerettaktørene og utenlandske spillselskaper.

Sanksjoner

Lov om pengespill gir myndighetene nye muligheter til å sanksjonere mot aktører som bryter lovverket. Stiftelsen Dam ønsker seg departementets vurdering av om personer som på ulikt vis er engasjert av utenlandske spillselskaper med å promotere eller drive pengespill uten tillatelse i Norge kan sanksjoneres, og i så fall hvordan. Høringsnotatet nevner eksplisitt at kjendisambassadører og influensere som promoterer pengespill uten tillatelse i Norge kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til §102 i foreslått forskrift. Gjelder det også for personer som jobber for utenlandske spillselskaper i Norge og ansatte i reklamebyrå som lager markedsføring ment for det norske markedet for spillselskaper uten tillatelse i Norge? Hva med redaktører for såkalte affiliates (nettsider som leder trafikk til spillselskaper og i noen tilfeller har politisk innhold), og andre aktører med betalte oppdrag for utenlandske spillselskap?

Stiftelsen Dam viser ellers til lovens kapittel 6 Håndheving og straff, § 33 Tvangsmulkt og § 37 Straff. I motsetning til overtredelsesgebyr, er ikke disse sanksjonene nærmere beskrevet i høringsnotat eller forskrift. Stiftelsen Dam ønsker en klargjøring av hvilke sanksjoner, ut over overtredelsesgebyr, som kan ilegges personer eller virksomheter som bryter regelverket.

Antall spilleautomater

Antallet tillatte Multix-automater bør senkes, ikke økes slik forslaget til forskrift åpner for. Automatene medfør er høy risiko for spilleproblemer, er dårlig ansett i befolkningen og svekker tilliten til enerettsmodellen. I Finland har berettiget kritikk av automatene vokst til en generell kritikk av systemet som setter enerettsmodellen i fare. Forslaget til forskrift vil tillate 1.500 flere automater enn i dag. En slik økning vil sannsynligvis bidra til at flere blir spillavhengige, og vil tiltrekke seg negativ oppmerksomhet fra behandlere, forskere, organisasjoner for spillavhengige og media. Det vil svekke ansvarligheten og undergrave enerettsmodellen politisk. Forskriften bør derfor ikke tillate flere automater enn antallet som er utplassert i dag.

Registrert spill i bingohaller

Departementet ber om tilbakemelding på hvordan en felles løsning for registrert spill i bingohaller kan innføres. Stiftelsen Dam har ikke særskilt innsikt i temaet, men støtter på prinsipielt grunnlag innføring av registrert spill i bingohaller. Registrert spill er en forutsetning for et godt ansvarlighetsregime. Forslaget i forskriften om registrert spill i hvert enkelt bingolokale er et fremskritt, og styrker enerettsmodellen. Det vil likevel fortsatt være mulig å spille bort store summer ved å veksle mellom flere bingolokaler, noe som er fint mulig i de store byene. Vi oppfordrer derfor departementet å sette i gang et arbeid med å finne et felles registreringssystem for bingohallene.

Hastighet på spilleautomater og kasino

Det forskriftsfestes maksimale hastighet for Norsk Tippings spill (Multix, Belago, KongKasino, Bingoria, E-flax og Yezz), hvorav flere medfører betydelig risiko for å trigge uheldig spilleatferd. Vi stiller spørsmål ved om grensen på tre sekunder mellom hver spillfrekvens er tilstrekkelig.