Høringssvar fra Datatilsynet

Dato: 20.12.2021

Datatilsynet viser til høringsbrev datert 07.10.21 vedlagt høringsnotat angående nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger for fastsetting av formuesverdi.

Formuesverdiene skal i det nye verdsettelsessystemet beregnes ved bruk av en sjablongmodell basert på maskinlæring. Modellen skal benytte eiendomsopplysninger samt kartdata og topografi. Som departementet nevner i høringsnotatet kan disse opplysningene være personopplysninger når de knyttes til den skattepliktige. Vi ser det derfor som positivt at forholdet til personvernregelverket i behandles på et tidlig tidspunkt og at de problemstillingene som må utredes videre synliggjøres i høringsnotatet.

På bakgrunn av dette har vi ingen kommentarer til det materielle innholdet i forslaget på nåværende tidspunkt, men oppfordrer departementet til å kontakte oss i arbeidet med de personvernrettslige vurderingene som blir nødvendige i den videre utviklingen av nytt verdsettelsessystem.