Høringssvar fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans

Dato: 29.11.2021

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til høringsnotat fra Finansdepartementet om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger.

Oslo kommune støtter arbeidet med nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger og synes det er fornuftig å lage en modell som fanger opp markedsvurderingen av fritidsboligene. Eldre fritidsboliger er i dag gjennomgående verdsatt lavere til formuesskatten enn nyere fritidsboliger med samme markedsverdi.

Oslo kommune mener modellen som er sendt på høring vil rette opp store deler av dagens ulikheter ved verdsetting av fritidsboliger da maskinlæring kan fange opp flere kjennetegn enn ved en tradisjonell regresjonsmodell. Eksempler på egenskaper ved fritidsboligen kan for eksempel være alder, areal, tomteareal og innlagt strøm. Kartdata kan beskrive fritidsboligens beliggenhet (avstand til vei, turruter og langrennsløyper, avstand til sjø, lengde på strandlinje mv.)

Modellen kan på sikt tenkes benyttet til utskrivning av kommunal eiendomsskatt. Oslo kommune stiller seg positiv til dette da det vil spare kommunene for kostnader til taksering samt at verdsettingen vil følge markedsutviklingen og ikke ligge statisk i 10 år slik lovkravet er for kommunalt fastsatte eiendomsskattetakster.

Dagens modell for verdsetting av primær- og sekundærboliger baserer seg på noen få kjennetegn, og har vært kritisert for å undervurdere verdiene på dyre boliger. Erfaringer knyttet til metoden med maskinlæring for fritidsboliger vil kunne ha overføringsverdi til arbeidet med å videreutvikle og forberede modellen for verdsetting av primær- og sekundærboliger. Oslo kommune vil oppfordre til at et slikt arbeid igangsettes.

En modell som hensyntar flere forhold vil etter Oslo kommunes vurdering kunne oppfattes som mer rettferdig og vil øke legitimiteten til skattlegging av fast eiendom.

Det forutsettes at kommunenes eventuelle merkostnader knyttet til arbeidet med matrikkeldata beregnes og kompenseres i tråd med vanlig praksis.