Høringssvar fra Norges Hytteforbund

Dato: 06.01.2022

Norges Hytteforbund er opptatt av at alle typer boliger må underlegges de samme takseringsmetoder for skatteberegning.

Det er i dag hjemmel for å benytte forskjellige metoder for utarbeidelse av verdigrunnlag på boliger. Eksempelvis kan man benytte skatteetatens formuesgrunnlag for primær – og sekundærboliger og skjønnsmessig verditaksering av fritidsboliger ved befaring.

Det pågående arbeidet med å utarbeide nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger er en gyllen mulighet til å fjerne en kilde til utilsiktet forskjellsbehandling i beregning av både formuesgrunnlag og eiendomsskattegrunnlag.

Dette kan gjøres ved å innføre én enhetlig metode for fastsettelse av skattegrunnlaget for formueskatt og kommunal eiendomsskatt for alle typer boliger for å sikre ønsket likebehandling.

Et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger bør utformes slik at det blir tilnærmet likt det verdifastsettelsesystem som er implementert for boliger, både med hensyn på formuesgrunnlag og eiendomsskattegrunnlag.

Norges Hytteforbund forutsetter således at beregning av eiendomsskatt for fritidsboliger basert på formuesgrunnlag, om mulig blir implementert samtidig som et nytt verdsettelsessystem blir innført for fritidsboliger.

For Norges Hytteforbund

Trond Hagen
Styreformann