Høringssvar fra Marker kommune

Dato: 07.12.2021

Høring - nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Kommunestyret 21/076 har i møte 30.11.2021 fattet følgende vedtak

Marker kommune ser det som en naturlig utvikling at det innføres et nytt system for vedsettelse av fritidsboliger. Likebehandling av skatteytere og fritidsboliger i samme område er viktig. Det helt avgjørende for at ordningen skal tas i bruk at det er en mekanisme der skatteyter kan kreve nedsettelse dersom verdifastsettelsen etter sjablongmetoden avviker fra dokumentert omsetningsverdi. Det må videre klargjøres hva som ligger i begrepet dokumentert omsetningsverdi og dokumentasjonskravet må ikke påføre skatteyter urimelig kostnad.

Vedlegg