Høringssvar fra Øyvind H. Ekeberg

Dato: 29.12.2021

Hei!

Takk for muligheten til å uttale meg om dette spørsmålet!

Jeg er opptatt av at skattesystemet fremmer likebehandling av skatteytere.

Skal det være mulig å oppnå må all eiendom, og i særdeleshet forskjellige typer boligeiendommer som primærboliger, sekundærboliger og fritidsboliger verditakseres etter de samme, like prinsipper og metoder.

Nytt system bør derfor utformes slik at det blir identiske verdifastsettelsesystemer for alle typer boliger.

Jeg er opptatt av at alle typer boliger må underlegges de samme takseringsmetoder. Det er i dag hjemmel for å benytte forskjellige metoder for utarbeidelse av verdigrunnlag på boliger. Eksempelvis kan man benytte skatteetatens formuesgrunnlag for primærboliger og skjønnsmessig verditaksering av fritidsboliger.

Det pågående arbeidet med å utarbeide nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger er en gyllen mulighet til å fjerne en kilde til utilsiktet forskjellsbehandling.

Dette kan gjøres ved å innføre én enhetlig metode for fastsettelse av skattegrunnlaget for formuesskatt og kommunal eiendomsskatt for alle typer boliger for å sikre ønsket likebehandling.

Med vennlig hilsen

Øyvind H. Ekeberg