Høringssvar fra SAMFO

Høringssvar - Egen pensjonskonto mv. Sak 17/1884

Dato: 21.02.2018

Svartype: Med merknad

Det vises til høring datert 21. november 2017 om endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samles sin pensjonskapital på én pensjonskonto.

SAMFO er en arbeidsgiverforening med i overkant av 200 medlemsbedrifter som sysselsetter drøyt 25 500 ansatte. Medlemmene kommer fortrinnsvis fra forbrukerkooperasjonen (Coop) og boligsamvirket.

SAMFO støtter forslaget om at arbeidstakerne skal ha rett til å samle sin pensjonskapital på egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Kostnaden for arbeidsgiver vil være den samme som tidligere, jfr. lovforslagets § 3a-1 nr 2.

Departementet ber spesielt om kommentar til at Finans Norge foreslår at opptjente midler fra tidligere arbeidsforhold kan plasseres hos selvvalgt leverandør. SAMFO mener at adgangen til å forvalte pensjonsmidlene hos en selvvalgt leverandør inntil videre bør begrenses til å gjelde den del av pensjonskapitalen som knytter seg til tidligere opptjening, slik Finans Norge foreslår. Dette kan eventuelt gjennomføres slik at adgangen til å forvalte aktiv opptjening hos selvvalgt leverandør lovfestes, men først settes i verk på et senere tidspunkt.

Medlemsbedriftene i SAMFO har relativt mange ansatte som har arbeidsforhold som avsluttes før de har vært ansatt i 12 måneder. Pensjonskapital som er innbetalt til disse overføres ved dagens lovgivning til bedriftens premiefond. Den foreslåtte endringen i § 6-1 vil medføre økte kostnader for våre medlemsbedrifter. SAMFO er negativ til lovendringen.

Ut over dette har ikke SAMFO kommentarer til høringen.