Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

HØRINGSSVAR OM EGEN PENSJONSKONTO MV

Dato: 21.02.2018

Svartype: Med merknad

Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev av 21. november 2017 med tilhørende  høringsnotat om egen pensjonskonto mv.

 

Virke tok til orde for å utrede egen pensjonskonto allerede i februar 2016 i vår utredning sammen med Handel og Kontor om pensjon.

 

I høringsnotatet foreslår departementet endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto). Videre foreslås det å oppheve dagens regel om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg oppspart pensjonskapital, dvs. at arbeidstaker skal ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Virkes synspunkter på departementets forslag kan oppsummeres på følgende måte:

 

  • Virke er positive til etablering av individuell pensjonskonto, men ordningen må ikke innebære økte kostnader for arbeidsgiver
  • Virke er mot forslaget om å oppheve dagens regel om at en arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital.
  • Virke godtar at arbeidsgiver betaler samlede administrasjonskostnader forutsatt at dette ikke øker de samlede administrasjons- og forvaltningskostnadene for arbeidsgiver.
  • Virke mener adgangen til å forvalte pensjonsmidlene hos en selvvalgt leverandør inntil videre bør begrenses til å gjelde den delen av pensjonskapitalen som knytter seg til tidligere opptjening, men at lovverket legger opp til at adgangen til å forvalte aktiv opptjening hos selvvalgt leverandør kan settes i verk på et senere tidspunkt.

 

 

 

  1. Etablering av egen pensjonskonto

Departementet foreslår at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto).

 

Virke mener det er positivt at det etableres individuelle pensjonskonto. Slik forslaget foreligger, vil det vil bidra til at den som høster fruktene av god avkastning også bestemmer hvor og hvordan pengene forvaltes. Dette gir potensiale for store kostnadsbesparelser for arbeidstaker og vil bidra til bedre oversikt over egen pensjonssparing for den enkelte.

 

Virke støtter forslaget under forutsetning om at ordningen ikke medfører økte kostnader for arbeidsgiver.

 

  1. 12 måneders regelen

Departementet foreslår at arbeidstaker skal ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. I dag har arbeidstakere som har vært ansatt mindre enn 12 måneder ikke krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

 

Virke ser ikke noe behov for å endre regelen om at arbeidstaker som har vært ansatt mindre enn 12 måneder ikke har krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Dette er en kostnadskrevende endring for mange arbeidsgivere, og ikke nødvendig for å gjennomføre ordningen med egen pensjonskonto. I denne sammenheng er det heller ikke til å stikke under stol at Virke frykter fremtidige endringer i øvrige opptjenings- og medlemskapskriterier som vil samvirke med en oppheving av 12 måneders grensen, og gi mange virksomheter særlig innenfor varehandelen betydelig økte kostnader.

 

  1. Kostnader ved opptjent pensjon utover eksisterende arbeidsforhold

Departementet foreslår at arbeidsgiver som i dag skal dekke forvaltningskostnadene knyttet til den opptjeningen som gjøres i nåværende arbeidsforhold, mens arbeidstaker som i dag skal dekke forvaltningskostnadene knyttet til tidligere opptjening og individuell sparing. Departementet foreslår videre at arbeidsgiver betaler for administrasjonskostnadene samlet.

 

Virke støtter forslaget om at arbeidsgiver bare skal dekke forvaltningskostnader for opptjening av pensjon i aktive arbeidsforhold. Arbeidstaker må selv dekke forvaltningskostnader for tidligere opptjent pensjon.

 

Når det gjelder forslaget om at arbeidsgiver skal dekke administrasjonskostnader samlet, viser departementet til at pris for administrasjon som regel ikke er avhengig av størrelsen på kapitalen. Deretter argumenteres det for at administrasjonskostnadene vil kunne øke noe, samtidig som forvaltningskostnadene vil kunne bli noe redusert for arbeidsgiver som følge av departementets forslag.

 

Virke mener det kan aksepteres av arbeidsgiver betaler administrasjonskostnadene under forutsetning av at de samlede administrasjons- og forvaltningskostnadene ikke øker.

 

  1. Gjennomføring av ordning med selvvalgt leverandør

Departementet foreslår av arbeidstaker skal kunne velge å samle sin pensjonskapital hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt. Departementet ber videre om synspunkter på om adgangen til å forvalte pensjonsmidlene hos en selvvalgt leverandør inntil videre bør begrenses til å gjelde den delen av pensjonskapitalen som knytter seg til tidligere opptjening, dvs at aktiv opptjening skjer hos arbeidsgivers valgte leverandør.

 

Virke er i utgangspunktet positive til egen leverandør også på aktiv opptjening, men virke er opptatt av at innføring av en slik ordning ikke bør forsinke innføring av egen pensjonskonto. Virke merker oss at Finans Norge mener at valgfri leverandør for den aktive tjenestepensjonsordningen vil kunne være praktisk gjennomførbar på sikt, men at det vil gi et betydelig mer komplekst pensjonssystem, økt administrasjon og operasjonelle kostnader og virke kostnadsdrivende.

 

Virke legger vekt på at også Finans Norge mener selvvalgt leverandør på aktiv opptjening er praktisk gjennomførbart på sikt, og mener at å utsette innføring av selvvalgt leverandør på aktiv opptjening kan være en god løsning.

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

Lars E Haartveit