Høringssvar fra Åmot kommune

Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak Kommunestyret - 09.09.2015:

 

Åmot kommune motsetter seg på det kraftigste endringer i eiendomsbeskatningen.

 

Åmot kommune begrunner sitt standpunkt på følgende måte:

Regjeringen foreslår endringer i eiendomsbeskatningen, som resulterer i en reduksjon i skatteinntektene i størrelsesorden 1,2 mrd kr, en betydelig reduksjon for kommunene.

 

For Åmots del, så vil vi få en reduksjon på inntektene fra kategorien « verk og bruk» på ca.1,0 mill kr. I tillegg vil vi få engangskostnader til å omtaksere en del objekter, en kostnad som ikke er beregnet i skrivende stund. Dette er en tjeneste Åmot kommune må kjøpe av takstfirma, og det må antas at vi snakker om flere hundre tusen kroner.

 

Omleggingen i beskatningen av verker og bruk rammer ikke beskatningen på vannkraftverk, da disse følger særskilte regler i skatteloven. Eiere av øvrige verk og bruk vil oppnå en skattelette på eiendomsskatten på ca. 1,2 mrd kr som da vannkraftverkseierne ikke får ta del i. Spørsmålet er da, om det er grunn til å anta, at det nå presser seg frem en endring også i skatteloven. Bakgrunnen for dette vil være å rette opp de skattemessige skjevheter, som vil oppstå overfor vannkrafteierne, dersom de foreslåtte endringer gjennomføres. Staten vil gjennom det forslaget som er lagt frem, kunne se fram til økte skatte inntekter. Av de 1,2 mrd. kronene som eierne av verk og bruk, vil ca. 300 mill kroner tilfalle staten gjennom økt selskapsskatt. KS, Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) og Landssammenslutningen av vassdragskommuner(LVK), har alle sterke innvendinger mot de foreslåtte endringer.

 

Åmot kommune kan ikke uten innvendinger sitte å se på at skatteinntekter reduseres, med de følger dette har for kommunens innbyggere og -tjenestetilbud. Åmot kommune mener det er nødvendig å verne om den muligheten kommunen har for å beskatte de verdier som skapes innenfor kommunens grenser. Dette er bidrag for å kunne opprettholde dagens nivå på våre tjenester, til beste for våre innbyggere, og da er i så måte en beskatningsmulighet på overføringsnettet, infrastrukturanlegg osv. en viktig bidragsyter.

 

Åmot kommune konstaterer at alle de foreslåtte endringer vil påvirke kommunens inntekter, og dermed bidra til å påvirke det kommunale tjenestetilbudet negativt.

 

Det er Åmot kommunes syn at forslaget til endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk i sin helhet bør forkastes. Dersom regjeringen mot formodning vil trosse de kritiske høringsuttalelser som innkommer, ber Åmot kommune om at saken utredes gjennom et lovutvalg, hvor både kommunesektoren, herunder kraftkommuner, og næringslivet er representert. Slik vil både takstpraksis, rettspraksis, regelverk, næringslivets behov og kommunenes interesser kunne vurderes samlet.

 

Vedlegg