Høringssvar fra LO

Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

Landsorganisasjonen i Norge viser til deres brev av 18. juni 2015 angående ovennevnte.

 

Det er kjent at skattereglene rundt eiendomsbeskatting av arbeidsmaskiner med videre i verk og bruk, ikke alltid er enkle å praktisere. Ulik praktisering mellom kommuner, og endret verditakst som følge av investeringer, har ikke sjelden skapt usikkerhet for lønnsomheten i nye investeringer. Samlet har dette gitt grunnlag for ressurskrevende tvister om verdifastsettelse mellom enkeltbedrifter og vertskommunen.

 

I høringsforslaget reises det flere vesentlige spørsmål som hverken besvares eller berøres i notatet. Spesielt gjelder dette kompensasjonsordninger og alternative inntektsmuligheter for kommunene. Forslaget berører både kommuner med vindkraftanlegg, kommuner med kraftledninger og kommuner med andre verk og bruk.

 

Skattesystemet må utformes slik at den enkelte kommune har interesse i, og blir stimulert til å arbeide for lokalisering av næringsvirksomhet og industribedrifter i sin kommune. Det er viktig at den kommunale muligheten for å utligne eiendomsskatt gir rom for å dekke kostnader til infrastruktur og investeringer som er nødvendig for å være en god vertskommune for bedriftene. Gjeldende ordning om eiendomsskatt på verk og bruk er vesentlig mer robust og treffende enn å gi kommunene en andel av selskapsskatten.

 

Generelt mener Landsorganisasjonen i Norge at et så omfattende endringsforslag som forelagt, med provenyvirkning i størrelsesorden en til to milliarder kroner, må gis en grundigere vurdering enn det her er gjort. Videre bør spørsmålene sees i sammenheng, med den varslede gjennomgang av bedriftsbeskatningen i stort, som er nært forestående. Det kan være naturlig at spørsmål som dette tas opp i en slik sammenheng, og at eventuelle skattelettelser ses i en større helhet.

 

 

I denne bør det også inngå en vurdering av bl.a. industriens samlede konkurranseevne, som nå preges av en stor forandring som følge av endret valutakurs.

 

 

 

Med vennlig hilsen

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

 

Peggy Hessen Følsvik

(sign.)

 

 

Stein Reegård

 

(sign.)

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.