Forsiden

Høringssvar fra Inderøy kommune

HØRINGSUTTALELSE FRA INDERØY KOMMUNE TIL FINANSDEPARTEMENTETS FORSLAG OM Å FJERNE EIENDOMSSKATT PÅ PRODUKSJONSUTSTYR OG PRODUKSJONSINSTALLASJONER I VERK OG BRUK

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Inderøy kommune er uenig i departementets forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og – installasjoner i verk og bruk. Vi viser i den sammenheng til høringsuttalelsen fra KS, som vi stiller oss helt og fullt bak.

Dersom endringene i eiendomsskatteregelverket blir gjennomført slik som departementet foreslår, vil dette medføre et inntektstap i størrelsesorden en halv til en million (vi har startet prosess med retakstering nå).

En avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk undergraver den kommunale beskatningsretten og innebærer en svekkelse av det lokale selvstyret. Inderøy kommune kan ikke se at disse forslagene samsvarer med det syn på det lokale selvstyret og den lokale beskatningsretten.

Det er fast praksis i konsesjonssaker for store kraftledninger, vindkraftverk og større industrianlegg å tillegge de økonomiske konsekvenser for berørte lokalsamfunn vekt. Eiendomsskatt på slike anlegg blir av konsesjonsmyndigheten rutinemessig fremhevet som en positiv virkning av den omsøkte utbyggingen. I forhenværende Mosvik kommune (Mosvik og gamle Inderøy sammenslått fra 01.01.12) ble det gitt tilslutning til utbygging av kraftverk på 80-tallet. Dette ble gjort under en klar forutsetning av at lokalsamfunnet skulle kompenseres for dette inngrepet gjennom eiendomsbeskatning. En avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk fremstår som et løftebrudd i strid med den samfunnskontrakten som er inngått mellom stat og kommune.

Vi synes dessuten at det er betenkelig at bare rundt halvparten av de inntektene som kommunene mister vil komme næringslivet til gode. Ut fra KS sine beregninger vil resten gå til staten i form av økning i statlige skatteinntekter. Vi mener derfor at det må være en selvfølge at staten yter en eller annen form for kompensasjon til kommunene som dekker inntektstapet.

Vi er også enig i KS sitt forslag om at det bør utarbeides sentrale retningslinjer for eiendomsskattetakseringen. Dette vil lette kommunenes arbeid med taksering og føre til en mer lik taksering mellom kommunene.

 

Inderøy kommune v/

Ida Stuberg (Sp)

Trine Berg Fines (H)

Signar Berger (Ap)