Forsiden

Høringssvar fra Vestvågøy kommune

Høringssvar - Vestvågøy kommune

Dato: 27.08.2015

Svartype: Med merknad

Vestvågøy Formannskap vedtok følgende i møte 18.08.15 (saksutredning og møtebok er vedlagt)

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 18.06.15 vedrørende eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk.

Vestvågøy kommune går mot de foreslåtte endringene. Rettspraksis på taksering av arbeidsmaskiner i verk og bruk er utviklet over mange år, og skaper i dag relativt små praktiske problemer. Gevinstene av en endring synes ikke å stå i forhold til det inntektsbortfallet som kommunene vil få.

Vestvågøy kommune vil også bemerke at høringsfristen er knapp, sett i forhold til ferieavvikling og kommunevalg.

Vedlegg