Forsiden

Høringssvar fra Nærøy kommune

Høringsuttalelse fra Nærøy kommune til Finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Nærøy kommunestyres vedtak av 10.9.2015:

  • Kommunene må ut fra hensynet til det lokale selvstyret og økonomiske handlefriheten beholde retten og fleksibiliteten til etter lokaldemokratiske avveininger også å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, inklusive produksjonsutstyr.
  • Regjeringen oppfordres til å trekke tilbake høringsnotatet, og i stedet sette i gang arbeid for å få laget sentrale retningslinjer for eiendomsskattetakseringen, med deltakelse fra både kommunesiden og skattytersiden.
  • Subsidiert dersom regjeringen etter høringsrunden velger å gå videre med lovsaken, krever kommunen at det opprettes en bredt sammensatt lovkomitè for videre utredning.
  • Kommunen krever at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget.

Vedlegg