Forsiden

Høringssvar fra Sunndal kommune

Høringssvar knyttet til forslag om endringer i eiendomsskatteloven

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad

Sunndal kommunestyre har behandlet utsendt høringsforslag knyttet til foreslåtte endringer i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 og fattet følgende vedtak:

Sunndal kommunestyre mener foreslått lovendring mangler konsekvensvurdering. Lovforslaget må sendes tilbake til Finansdepartementet for å få en forsvarlig konsekvensutredning før dette eventuelt kan fremmes på ny.

De foreslåtte endringene i eiendomsskatteloven vil få store følger for lokal sysselsetting og det kommunale tjenestetilbudet dersom kommunene ikke blir fullt ut kompensert for inntektsbortfallet på varig basis.

Sunndal kommunestyre ønsker at det fortsatt skal være mulig for lokalsamfunn å skattlegge ressurs- og arealbruk lokalt. Sunndal kommunestyre ønsker derfor ikke at gruppen «verker og bruk» skal opphøre som egen kategori i eiendomsskattesammenheng.

Sunndal kommunestyre kan ikke se at den foreslåtte omleggingen vil medføre betydelige forenklinger i lovverket. Dagens lovverk har gjennom lang tids bruk og en omfattende rettspraksis medført relativt få konflikter. Det mest konstruktive må være å forbedre gjeldende lovverk ytterligere fremfor å skape endringer som reiser nye uavklarte problemstillinger.

Sunndal kommunestyre mener sysselsettingseffekten i bedriftene som følge av endringene i lovverket er lite dokumentert. Høringsnotatet ser også helt bort fra sysselsettingseffekten knyttet til bruken av dagens eiendomsskatteinntekter lokalt.

Sunndal kommunestyre støtter derfor ingen av forslagene til endringer i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 som fremkommer i høringsnotat fra Finansdepartementet datert 18.06.2015.

 Høringssvaret er fattet innen utgangen av høringsfristen den 18.09.2015 og det delegeres til kommunes administrasjon å besørge at dette behørig blir registrert på regjeringens hjemmeside.