Forsiden

Høringssvar fra Strand kommune

Høringsuttale - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner i verk og bruk

Dato: 24.09.2015

Svartype: Med merknad

Strand kommunestyre har i møte 23.9.2015 fattet følgende vedtak:

  1. Strand kommune slutter seg til KS’ høringsuttale i denne saken.
  2. Strand kommune støtter ikke forslaget om endringer i eiendomsskatteloven, og ber om at forslaget blir trukket.

Strand kommune viser til at lovforslaget vil medføre et inntektstap estimert til minimum kr 2 mill. per år. Et slikt inntektstap vil medføre store konsekvenser for Strand kommunes velferds- og tjenesteproduksjon.

En eventuell lovendring vil medføre økte utgifter for kommunene i retaksering av eiendommer som allerede er klassifisert som verk og bruk. For Strand kommunes del vil kostnadene kunne beløpe seg til minimum kr 0,15 – 0,2 mill. ekskl. mva.

Fullt saksfremlegg og møteprotokoll kan hentes her: https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_strand/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015021472&Mid1=1040&