Forsiden

Høringssvar fra Grue kommune

Behandling i Grue kommunestyre 07.09.2015

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Grue kommunestyre går imot begge alternativ i forslaget om endring i eiendomsskatteloven som innebærer:

Alt. 1 - å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk

Alt. 2 – å fjerne verk og bruk som egen eiendomskategori

 

Begrunnelse:

Forslaget vil medføre en skattesvikt i eiendomsskatteinntektene for mange kommuner, uten at det gis signaler om kompenserende tiltak. Dette er i strid med regjeringens erklæring om at kommunene skal beholde en større del av verdiskapningen lokalt. Konsekvensen av inntektssvikten vil enten bli kutt i velferdstilbudet eller at eiendomsskatten på boliger og andre eiendommer må økes for å ta inn de tapte inntekter.

For Grue kommune vil det med nåværende eiendomsskattesats og praksis ved henholdsvis alt. 1 og alt.2 bety en inntektsreduksjon på ca. 150.000 og 660.000 kr/år. Ved full skattesats og utligning av skatt på produksjonsutstyr vil beløpet være godt over 1 mill.kr.

Prinsipielt sett betyr forslaget å fjerne kompensasjonen til lokalsamfunn som avgir areal til næringsetableringer, eller som stiller naturområder til disposisjon for å bidra til landets energi-forskyning. Et eksempel på dette er at vannkraftanlegg skal betale skatt som i dag, mens vindkraft og overføringslinjer for elektrisk kraft skal unntas. Fjernes denne muligheten til inntekter, vil kommuner som har åpnet for framføring av linjenett og etablering av vindkraftanlegg kun sitte igjen med ulempene av å ha gitt avkall på naturområder. Dette vil kunne medføre at kommunene stiller seg mindre villig til å frigi areal til nyetableringer.

Grue kommunestyre er inneforstått med at en gjennomgang av dagens regler for beskatning av næringsvirksomhet er nødvendig. Forslaget som foreligger til høring vil gi en lettelse i skattebyrden for mange bedrifter og det er positivt. Men Grue Kommunestyre mener forslaget ikke tar hensyn til det lokale selvstyret og inntektsmulighetene som nå kan bestemmes lokalt. Det er i tillegg for dårlig utredet når det gjelder hva som skal inngå i skattegrunnlaget og hva som ikke skal inngå. Forslaget har altfor store negative konsekvenser for kommunene uten at det drøftes kompenserende tiltak, til tross for at statens inntekter øker.

Kommunestyret i Grue støtter KS (Kommunesektorens organisasjon) sitt krav om at det opprettes en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning, i fall regjeringen velger å gå videre med lovsaken etter høringsrundens avslutning.

 

Votering:

Forslaget til høringsuttalelse som framlagt av Lilleåsen ble enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtak i: KS-053/15

Høringsuttalelsen ble vedtatt som det framgår under behandlingen i kommunestyret.

Vedlegg