Høringssvar fra Steigen kommune

Høringsuttalelse - eiendomsskatt på produksjonsutsyr

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Steigen kommune støtter ikke Finansdepartementet (FIN) sitt forslag om endring av Lov om eiendomsskatt til kommunane som innebærer å frita produksjonsutstyr og -installasjoner fra eiendomsbeskatning. Dette vil medføre betydelig inntektstap for kommunen, og innebærer at kommunens selvstyre innsnevres samtidig som at en stadig mindre andel av de lokale verdiskapninger beholdes i kommunen. Skatteinntektene flyttes fra kommunen til staten. Et nytt grensesnitt mhp hva er integrert/ikke integrert installasjon/produksjonsutstyr vil trolig ikke bety færre, men heller flere tvistesaker.
Det anbefales iverksatt arbeid med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for eiendomsskattetaksering.
Dersom lovforslaget skulle bli gjennomført må det iverksettes kompensasjonsordninger for inntektstap, og overgangsordning for implementering av ny lov.

 

Vedlegg