Forsiden

Høringssvar fra Fauske kommune v/kommunestyret

Høringsuttalelse fra Fauske kommunestyre

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Fauske kommune viser til Finansdepartementes høringsbrev av 18.juni 2015.

 

Fauske kommune kan ikke støtte forelsåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For kommunen vil endringen medføre et inntektstap i størrelsesorden 3,3 millioner kroner, som må dekkes på andre måter. Forslaget løser heller ikke alle grensedragningsspørsmål, noe som også vil påføre kommunen ekstra kostnader til ny re-taksering av anleggene.

Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for for at staten dekker inntektstapet for de kommuner som rammes

Vedlegg