Forsiden

Høringssvar fra Suldal kommune

Uttale - forslag til endring i eigedomsskattelova

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret (sak 63/15) i Suldal kommune vedtok følgjande:

  • Suldal kommune meiner forslaga i høyringsnotatet «Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk», datert 18. juni, må forkastast.
  • Forslaget vil medføre at Suldal kommune kan miste over NOK 20 millionar i framtidig årleg eigedomsskatt.
  • For å unngå uheldig belastning på yngre og små bedrifter, mogleg forskjellshandsaming eller oppfatning av uføreseieleg utfall kan takseringsreglar tas inn i nasjonale forskrifter med grunnlag i eksisterande lovverk og rettspraksis.

Vedlagt følgjer heile saka.

 

Vedlegg