Høringssvar fra Sigdal kommune

Høringsuttalelse fra kommunestyret i Sigdal kommune. Endring i regler om eiendomsskatt på verk og bruk.

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

Det vises Finansdepartementes utsending til høringforslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Høringsbrev datert 18.06.2015 med tilhørende høringsnotat sak 12/388.

Kommunestyret i Sigdal behandlet i sitt møte den 10.09.15 høringssaken, og vedtok der å sende følgende uttalelse til regjeringen:

"Til finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk"

Sigdal kommune innførte eiendomsskatt for verk og bruk så sent som i 2015. Fra 2014 til 2015 ble Sigdal kommunes rammeinntekter redusert med om lag 2.300,- kroner pr innbygger. Som følge av dette mottok Sigdal kommune i Inntektsgarantiordningen til kommunene ca 2.000,- kroner pr innbygger i 2015, til sammen 7,1 million kroner. Dette er en overgangsordning som reduseres med 1 millon kroner pr år, andre forhold holdt statisk. Sigdal kommune kan ikke se annen mulighet til å opprettholde et tilbud til sine innbyggere over tid, uten samtidig å benytte anledningen til utskrivning av skatt på eiendom, herunder verk og bruk.

Sigdal kommune mener de alternativene som er skissert i realiteten er en fjerning av eiendomsskatt på verk og bruk, og det vil medføre et alvorlig inntektstap for kommunen. Forslaget til endringer i eiendomsskatten går betydelig lenger enn regjeringens løfter i Sundvollen-erklæringen som skulle styrke kommunenes egne inntektsgrunnlag og at kommunen skulle få beholde en større del av inntekter fra lokale virksomhet og verdiskapning.

Gjeldene ordning med eiendomsskatt på verk og bruk treffer det lokale skattegrunnlaget betydelig bedre enn å gi kommunen den foreslåtte andel av selskapsskatten som vil bli utmålt på konsernnivå. Forslaget innebærer en dreining av offentlige inntekter fra kommunesektoren til staten. Sigdal kommune mener derfor at vi etter lokaldemokratiske retningslinjer må beholde både retten og fleksibiliteten til også å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk innenfor dagens regime og innretting.

Subsidiært vil Sigdal kommune kreve at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en eventuell innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en eventuell sak til Stortinget. Det forutsettes også fra Sigdal kommune sin side, at hvis forslaget går til videre behandling så etableres et bredt sammensatt lovutvalg for videre arbeid med dette, slik både KS og Landssammenslutningen for Vasskraftkommuner (LVK) har lagt til grunn.

Til slutt vil Sigdal kommune påpeke at hver krone i eiendomsskatt går til velferdstjenester for kommunens innbygger. En avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk vil kunne føre til økt press på kommunene for eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter som boliger, fritidsboliger og lokal næringsvirksomhet. Dette kan vanskelig sees som en ønsket konsekvens av de omleggingene regjeringen foreslår. 

Sigdal kommune 

v/  (sign.)                                                            (sign.)

Rådmannen                        &                            Ordfører